5/12/2008

တတ္အားသေရြ႕ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါစုိ႔

တတ္ႏိုင္သေရြ႕လွဴဒါန္းၾကေစလိုပါတယ္။

No comments: