လုပ္ငန္းတြင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း

ယေန႔ေခတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာႀကီး၏ ေနာက္ေကာက္မက်န္ခဲ့ရန္
ကၽြန္မတို႔လည္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ၾကရပါမယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပါမ်ားေသာ
ေလာကတြင္ စီးပြားေရးက႑သည္ ေျခလွမ္းသြက္ရန္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္
လိုက္လံညႇိတတ္ဖို႔ အမ်ားဆံုးလိုအပ္သည့္က႑ ျဖစ္သည္။ မျပတ္ေျပာင္းလဲေနေသာ
ကမၻာႀကီး၌ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ထြင္ဥာဏ္ရွိေနႏုိင္မွသာ သင္ရဲ႕
လုပ္ငန္းျမဲျမံမွာ ျဖစ္ေပသည္။ ေျခတစ္လွမ္းသာေနေသာသူမ်ားသာ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
အရင္ဆံုး စဥ္းစားဖို႔ လိုလာတာကေတာ့ သင္သည္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္
တီထြင္ၾကံဆတတ္ရမည္နည္းဆိုတာကိုပါပဲ။ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ သာမန္ကာလွ်ံကာ
စိတ္ထား ထားရွိျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ နာတစ္ဖ်ားသာ
ေနဖို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလာကႀကီးက
မျပတ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာေၾကာင့္လားဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ လာလိုပါၿပီ။
ကၽြန္မတို႔သည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ေရာ ျပည္ပမွာပါ ေစ်းကြက္ကို
ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေနရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္မတို႔သာ
ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ားရဲ႕
ခ်ယ္လွယ္စိုးမိုးျခင္းကို အမွန္တကယ္ ခံၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခက္အခဲ ျပႆနာ ဖုထံုး ရွိလာလွ်င္
ျပန္ျဖည့္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာရစျမဲျဖစ္သည္။ တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာသူမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ
ပါရမီႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိသည္ဟု ကၽြန္မတို႔ ေတြးထင္တတ္ၾကပါသည္။
အခ်ဳိ႕အတြက္သည္ မွန္ေသာ္ျငားလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔
ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းတြင္း အဆင္မေျပမႈ
အေရးေပၚျဖစ္ပြားလာခဲ့ရင္ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားထက္
နည္းလမ္းသစ္မ်ားအားျဖင့္သာ ထိုျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္
ႀကိဳးစားၾကရမည္။ တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတထက္သာ၍ အေရးၾကီးပါသည္။
ပါရမီရွင္ တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ ျပင္ပမွ တြန္းပို႔အားသည္ ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္တိုင္ ခံယူခ်က္မ်ား
သံုးျခင္းတို႔ ရွိဖို႔လိုအပ္လွပါသည္လို႔ အဲလ္ဘတ္အိုင္စတိုင္းက ေျပာပါသည္။
တကယ္လို႔သာ သင့္ထံမွာ စိတ္ကူးအသစ္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ရွိေနျခင္းအေပၚ
စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္သျဖင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္
အခ်ိန္ယူကာ ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးရွိရန္ႏွင့္
တီထြင္ၾကံဆတတ္ရန္သည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ေပ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္
အခ်ိန္ ယူကာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဘာေတြကို
သင္ယူရရွိရမည္နည္း။ တီထြင္ ၾကံဆျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ကာ
ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳၾကရ၏။ ၎ကို ၾကြက္သားမ်ားကဲ့သို႔ပင္
ႀကီးထြားရွင္သန္လာ ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ယူရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔အားျဖင့္ ပို၍ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မည္နည္း။ ျပႆနာ အဖုအထစ္ေလးမ်ားကို
ျပန္ျဖည္ဖို႔ ဖန္တီးေရာစပ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးရမည္။ ထို႔ေနာက္
ဆက္လက္ၿပီး
ေရျမႇဳပ္ေဖာ့တံုးကဲ့သို႔ က်င့္ပါ
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ နည္းလမ္းအေျဖမ်ားအတြက္ သဲလြန္စမ်ားကို ရႏုိင္သေလာက္
စုပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္
လႈပ္ခါလိုက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းအစအနမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ကာ ေပၚေပါက္လာသည့္
အမွားမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ပါ။

ညွစ္ထုတ္ပါ
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ရႏိုင္သေလာက္ ညႇစ္ထုတ္ပါ။ အလားအလာေကာင္းေသာ၊
အေျဖႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ဆန္႔ထုတ္လုိက္ပါ
အျခားေသာသူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္
ေတာင္းယူႏုိင္ပါေသးတယ္။ စိတ္ကူး သစ္မ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အႀကီးအက်ယ္
စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
ဆက္စပ္လာၿပီး အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရလာပါလိမ့္မည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား၏အေျဖမ်ားသည္ သင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေတာ့သည့္အခ်ိန္၊
ျပႆနာအေၾကာင္းကို ေတြးေတာ မေနသည့္အခ်ိန္မ်ဳိး၌ ေပၚလာတတ္သည္။
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားသည္
သင္အနားယူေနသည့္အခ်ိန္၊ စိတ္အပန္းေျဖေနသည့္အခ်ိန္၊ ျပႆနာရပ္အေၾကာင္းကို
မေတြးေတာဘဲ ေနသည့္အခ်ိန္၊ ေရခ်ဳိးေနခ်ိန္၊ အနားယူၿပီးခ်ိန္ စသည္တို႔၌
ေပၚလာတတ္သည္။

ျပဳလုပ္ပါ
ဤနည္းလမ္းသည္လည္း သင္တို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္အသီးသီးႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာ
အတတ္ပညာတို႔ကို တဲြသံုးကာ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကူးအၾကံအစည္ အၾကမ္းမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ
အေျဖရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
ကၽြန္မတို႔သည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ မိမိကိုယ္ကို ကန္႔သတ္ကာ
အျခားတစ္နည္းကို သံုးဖို႔ အားမထုတ္လိုၾကေခ်။ တစ္နည္းေျပာရရင္
လမ္းေဟာင္းအတိုင္း နည္းေဟာင္းအတိုင္းသြားျခင္းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါသည္။
ရလဒ္အသစ္မ်ားရလာရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို
သံုး၀ံ့ရမည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ နည္းလမ္းေဟာင္းႀကီးမ်ားက အေျဖအသစ္ေပးခဲသည္။
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ မဆုိင္းမတြပင္ ထလုပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ အေျဖအသစ္ရရွိရန္
မခဲယဥ္းေပ။ တစ္ခါတေလ စည္း၀ိုင္းအတြင္းမွာမေနပဲ စည္း၀ိုင္းျပင္ပအထိပါ
ထည့္စဥ္းစားတတ္ရမည္။ မ်ားမ်ားသင္ယူကာ စိတ္ကူးသစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊
လူအမ်ားႏွင့္ မ်ားမ်ားထိေတြ႕ေလေလ၊ သင့္အတြက္
စိတ္ကူးအသစ္မ်ားမ်ားရရွိဖို႔ရန္ လြယ္ကူေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ နံရံကို
၀င္မေဆာင့္ပါႏွင့္။ ေကြ႕ပတ္သြားပါ။ သင္ျပဳလုပ္ေနသည့္အရာမ်ားကို
အေျပာင္းအလဲ လုပ္ကာ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ညႇိၿပီး ျပဳလုပ္သြားပါ။
ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိပါသည္။ "တီထြင္ဖန္ဆင္းျခင္း၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားက"။
လမ္းေဟာင္းႀကီးမ်ားက ေကာင္းစြာ အသံုးမ၀င္ေတာ့လွ်င္ လမ္းသစ္ရွာရပါမည္။
တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား၊ စမ္းသပ္မႈမ်ားမွလဲြ၍ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။
တီထြင္ဖန္တီးမႈကို တြန္းအားေပးေသာ အရာမ်ားကေတာ့ အမွီအခိုကင္းလိုမႈႏွင့္
စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈႏွင့္ အခက္အခဲ ျပႆနာတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသစ္တီထြင္ ဖန္တီးလိုမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးေသာ အရာမ်ားကလည္း ရွိျပန္ေသးသည္။
အသစ္အဆန္းမွန္သမွ်ကို ျငင္းဆန္မႈႏွင့္ မိမိ၏ျဖစ္အင္ကို ေက်နပ္
တင္းတိမ္ေနမႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရင္ နာက်င္သည္။ ေပးဆပ္ရသည္၊
သက္ေတာင့္ သက္သာ မရွိ၊ အႏၱရာယ္မ်ားကာ ဂုဏ္သိကၡာထိပါးႏုိင္သည့္အျပင္
လူ႔သေဘာသဘာ၀အရ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္လို ၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ လမ္းသစ္မ်ားကသာ
စိတ္ကူးအသစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မည္။ လမ္းေဟာင္းႀကီး မ်ားက
ရလဒ္အေဟာင္းမ်ားကိုသာ ေပးသည္။ သင့္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကိုသာ
ေက်နပ္တင္းတိမ္ေနျခင္းသည္ လမ္းသစ္ထြင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ တြန္းအားကို
မေပၚေပါက္ေစပါ။ ဒါေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ တိုးတက္ဖို႔ ဆႏၵ မရွိရင္လည္း
ျပည့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ လမ္းစရွာတတ္ရပါမည္။
တီထြင္ဖန္တီးျခင္းဟုဆိုရာ၌ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို
ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ သင္ကိုယ္တိုင္၌လည္း
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေျမာက္ျမားစြာ ရရွိေစပါသည္။ မ်ားျပားလွစြာ ေသာ
စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။ စိတ္ကူးသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည့္
ေနာက္တြင္ ေကာင္းေသာ စိတ္ကူးေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံ လုိက္ပါလာမည္။ ၎တို႔ထဲမွ
သင္လည္း သင့္ရာကို ေရြးခ်ယ္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သင့္စိတ္ကူးမ်ားကို
အမ်ားကပင္ လက္မခံႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနရင္လည္း စိတ္မပူပါႏွင့္။
သင့္လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစမည့္ စိတ္ကူးမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို မၾကာမီ
ေတြ႕ရွိလာေပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာတိုးတက္မႈက ေရရွည္တည္ျမဲလာႏုိင္ပါ့မလား


ယေန႔ ကမၻာႀကီးက လ်င္ျမန္သြက္လက္ေသာႏႈန္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ နည္းပညာနယ္ပယ္က ပိုၿပီး လြန္စြာမွပင္ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္လြန္းလွပါတယ္။ တိုးတက္မႈကလည္း ျမင့္မားလာေနပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာကလည္း နည္းပညာ တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ယေန႔ လူတိုင္း နီးပါးက ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေနထုိင္မႈစနစ္ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာယဥ္ေက်းမႈလို႔ ေခၚႏုိင္တဲ့စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းပဲြေတြကို ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာနဲ႔ လူတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ ေသာ ေခတ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

          လူငယ္တိုင္းကလည္း ကြန္ပ်ဴတာမရွိရင္ ေခတ္မမွီေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ မိဘမ်ားကို ပူဆာလာၾကတာလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ဘာအတြက္သံုးမလဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဘာမွ မေျဖႏုိင္ၾက ပါဘူး။ နယ္တြင္ မေျပာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘာလဲေမးရင္ chat လို႔ရတယ္ပဲ သိတဲ့သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ နည္းပညာ တိုးတက္လာသေလာက္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အျမင္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ အရမ္း လိုအပ္လာေနပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘာမွန္းသာ မသိၾကတာ ကြန္ပ်ဴတာသင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ Gtalk ေျပာဖို႔နဲ႔ facebook အေကာင့္ မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာတဲ့သူခ်ည္းပါပဲ။ ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဒီ Social Network လို႔ လူတိုင္းလိုလို အရူးအမူးျဖစ္ေနတဲ့ facebook ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွာ ပိတ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သတင္းထြက္ေနခဲ့ပါေရာလား။ တကယ္လို႔သာ facebook ပဲ သံုးေနၾကတဲ့လူေတြ ဒီဆိုက္သာ ပိတ္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြကို သံုးၾကမလဲဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးေနမိပါေတာ့တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က facebook သံုးမွ ေခတ္မီတယ္ဆိုတဲ့အျမင္ေတြကေတာ့ လူတိုင္းလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕တာနဲ႔ facebook မွာ မင္း ေဘာ္ဒါ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိၿပီလဲ။ မင္းမိတ္ေဆြက ငါထက္နည္းေသးတယ္ဆိုၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေတာင္ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ား လူေတြရဲ႕ အျမင္က အင္တာနက္သံုးတာ facebook ကိုပဲ သံုးရမယ္ဆိုတဲ့အေတြးေတြက အေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ facebook မသံုးတဲ့သူက ေခတ္ေနာက္က်န္ေနသလိုပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂ်ီေတာ့ပဲ ဖြင့္သံုးတတ္ၿပီး ဂ်ီေမးလ္နဲ႔ ဘာကြာလဲ ေမးတဲ့သူက ရွိေသးတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြက ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္း လာေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးေလွ်ာက္ရင္ ဘယ္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၀င္ရမလဲ။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာခ်င္ရင္ ဘယ္ဟာကို ၀င္ရမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးလာေစခ်င္တယ္။ ခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အြန္လိုင္းကေန ဥပေဒပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူလိုသူေတြအတြက္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဥပေဒပညာ ဌာနက ဦးစီး၍ ဥပေဒပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Law –DL) သင္တန္းကို ေခတ္မီနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Web-Based Teaching  System (WBTS) ကို အသံုးျပဳၿပီး Online ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ အြန္လုိင္းကေန သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမယ္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ကုန္လည္း သက္သာ၊ သြားရလာရလည္း ဒုကၡမေရာက္တဲ့အျပင္ ဘဲြ႕တစ္ခုကိုလည္း ၁၀ လနဲ႔ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္သလဲ။ ဒီလို ပညာေရးေတြ ဒီထက္ပိုမို တိုးတက္လာေစခ်င္ေနတာ အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
More
 
........./***EOT***/........