ေရစက္မဆုံ ေရွးကံမလိုက္
ေနကြယ္ လေပ်ာက္
ရက္မ်ားေရာက္က ငါကား ပုံရိပ္
ေရျပင္မွာလည္း
မထင္ခဲ့ပါတကား.......

*********

ေတြ႕ၾကံဳဆုံကဲြ
ျဖစ္ျမဲကံၾကမာ သံသရာလည္
ျပန္ဆုံၾကရင္
သတိတရ ႏႈတ္ဆက္ေနာ္.....