"ေရလည္း နည္းနည္းေလာက္တိုက္ခဲ့ပါ"
"အကၤ်ီေလး တစ္ထည္ေလာက္ေပးပါ"