ဘုရားအတြင္းမွာလည္း စည္းကမ္းတက်နဲ႔ လွဴေနၾကပါတယ္။ ရသြားလို႔ ျပံဳးေပ်ာ္ေနတဲ့သူတို႔ေလးေတြ မ်က္ႏွာဟာ ကၽြန္မရဲ႕စိတ္ကို ေၾကကဲြထိခိုက္ေစပါတယ္။