5/28/2008

ေတာ္ခရမ္းၾကီးေက်းရြာအတြင္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါျပီ

စာ စသင္မယ္ဆိုပဲ......

No comments: