ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း

ၿမိဳ႕မ်ားစြာထဲမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ဘာေၾကာင့္ စည္ကားဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေနသနည္း
အေျဖရွာၾကည့္ေတာ့ လူေနမႈထူထပ္ေနျခင္းနဲ႔
လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးရွိျခင္းဆိုတဲ့အေပၚတြင္ မူတည္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ခ်မ္းသာေသာ လူေတြခ်ည္းပဲ စုေနတာမဟုတ္သလို လက္လုပ္လက္စားေတြပဲ
ရွိေနတဲ့၀န္းက်င္လည္းမဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ လူတန္းစားအလႊာ
အသီးသီးရွိေနလို႔ပါပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့
ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕လည္း ျဖစ္တယ္။
လတၱီတြဒ္ ေျမာက္ ၁၆ ံ ၄၆ ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အေရွ႕ ၉၆ ံ ၁၀ ဆုံရာမွာ
တည္ရိွပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေခၚ လႈိင္ျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း၊
ပဲခူးေခ်ာင္းတုိ႔ဆုံရာ အရပ္မွာ ရွိၿပီး။ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားဟာ
ပကတိအားျဖင့္ လုံျခံဳေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ၾကတယ္ေလ၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ဟာ ျပည္တြင္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနယ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုန္းလမ္း၊
ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလည္း ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ျမိဳ႕ရဲ႕ေျမာက္ဖက္ ၁၁ မုိင္မွာ ေခတ္မီေလယာဥ္စခန္းရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း
ပိုၿပီး ထင္ရွားတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပၿပီး
သြားလာေရးလည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အမ်ားက
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တံခါးမႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္
အခ်က္အျခာဌာနလည္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္လို႔ အဆင္ေျပလို႔လည္း လူတန္းစားမေရြး စုေ၀းရာေနရာအျဖစ္
သတ္မွတ္ၾကတာေပါ့။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ေလ့လာမိသေလာက္ တူရာတူရာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာတစ္ေနရာထဲမွာ ေရာင္း၀ယ္ၾကတာကို
ေလ့လာေတြ႕ရွိရျပန္တယ္။ 


(Critical Success Factors)
    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT နည္းပညာကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရွိႏုိင္ရန္မွာ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ပါသည္။ ICT ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးမခ်ႏုိင္လွ်င္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေကာင္းစြာရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ သိရွိထားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁။ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား
(က) ICT လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အားနည္းခ်က္
    မိမိအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ICT လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းစြာ မသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းကို ေသခ်ာစြာ မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ ဒီဇိုင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ကာ စရိတ္ပိုမိုကုန္က်တတ္ပါသည္။

(ခ) ကၽြမ္းက်င္ေသာ လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ မရွိျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမီ ကၽြမ္းက်င္လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ စနစ္ကို ပံ့ပိုးရန္ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) ဘတ္ဂ်က္လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္း
    ICT လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ICT လုပ္ငန္းကို ရွိေသာ ဘ႑ာေငြျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ရံုမွ်သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ မျပီးစီးႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္လည္း ပိုမိုကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။

(ဃ) နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ
    ICT လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လွ်င္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Hardware ႏွင့္ Software မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

(င) ၀န္ထမ္းမ်ားက အေျပာင္းအလဲကို လက္မခံလိုျခင္း
    ICT နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ယုံၾကည္လက္ခံမႈ မရွိႏုိင္ေသးျခင္း၊ နည္းစနစ္အသစ္ကို လက္ခံအသံုးျပဳရန္ ၀န္ေလးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

(စ) ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္ကို တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဆ) ယုံၾကည္စိတ္ခ်မရမႈ (Trust) မရွိေသးျခင္း
    အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ICT လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔သည္ ICT လုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ICT Service ကို လက္ခံရန္ ၀န္ေလးၾကျခင္းမ်ဳိးကုိ ကနဦးပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
    အထက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ (သို႔) ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ ICT လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ဌာနမ်ားသည္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(က) ICT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေသခ်ာစြာ ေရးဆဲြျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ေရးဆဲြၿပီး အပိုင္းက႑အလိုက္၊ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္မ်ားကို အေသးစိတ္ စီမံထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္မည့္ သြင္းအားစုမ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီမံထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ သြင္းအားစုမ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီမံထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာ၀န္ယူမည့္ Agency ကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ျပင္ကအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ (Outsource, not in-house) စီမံထားရမည္ ျဖစ္သည္။

(ခ) လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ လူအင္အားျပည့္စံုမႈရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွေသာ္လည္းေကာင္း တတ္ႏိုင္သမွ် စုစည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ Change Management ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း ICT လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း Knowledge Worker မ်ားအသြင္သို႔  ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) လုပ္ငန္း ေငြေၾကးလိုအပ္မႈကို အေျဖရွာျခင္း
    လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရး အကူအညီရရွိႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမွာ ပုဂၢလိက ကုမဏီမ်ားအား BOT, BOO, BTO စေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ယုံၾကည္မႈရရွိရန္ ထူေထာင္ျခင္း
    ICT ကို အသံုးျပဳမည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳလာေစရန္ စည္းရံုးဆဲြေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ျခင္း၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိျခင္း စသည္တို႔အား လက္ေတြ႕ျပသျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုရရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(င) လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ISO Standard အသံုးျပဳျခင္း
    လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ စနစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ စနစ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား စသည္အားျဖင့္ က႑မ်ဳိးစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈအားေကာင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ISO Standard ကို အသံုးျပဳ၍ Implementation Project Management ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုပါက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးၾကပ္မႈအားေကာင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

တန္ခူးလခ်ိန္ခါ


တန္ခူးလသည္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ပထမလျဖစ္ျပီး မတ္လႏွင့္ ဧျပီလတြင္ က်ေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္သည္ သၾကၤန္ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ ေရပက္ကစားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့သည္ တေကာင္းေခတ္ကပင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး ပုဂံေခတ္မွာ ပိုမိုထင္ရွားလာတယ္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ေရသည္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေရကိုသား၍ အၾကားမထင္ဘဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းဟူေသာ နိမိတ္သံုးပါးကို ေဆာင္ပါတယ္။ ထိုနိမိတ္သံုးပါးအရ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္သေဘာ၊ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႔ ေအးျမၾကည္လင္ေစသည့္အျပင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေရကိုသား၍ အၾကားမထင္ကဲ့သို႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ ဆက္ဆံၾကရန္ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတို႔သည္ ႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ယွဥ္တြဲကာ ဆင္ႏႊဲသည့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်စ္စရာ ျမန္မာႏွစ္ကူး အတာသၾကၤန္မွာ စိတ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

သင္၏ ေငြေၾကးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စည္းစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အရင္ဆံုး
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။
မည္သည့္အသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြပမာမည္မွ် သံုးစဲြႏုိင္သည္ ဆိုသည့္
အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားျခင္း မရွိပါက ၀င္ေငြ၊ လစာမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္မလာမီ
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ပိုမိုသံုးစဲြထားမိတတ္ပါတယ္။
အဲဒီအခါက်ရင္ ၀င္ေငြအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္မလာမီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
လက္ခ်ည္းသက္သက္ မေလာက္မငွ ဘ၀နဲ႔ အသက္ဆက္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကို
အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားတြင္ သံုးစဲြရန္အတြက္သာ တာစူထားသင့္ပါတယ္။ ေငြကို
မည္သည့္အခါမွ် အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမပစ္သင့္ေပ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
ေန႔စဥ္၀င္ေငြမ်ားအား စနစ္တက် စိစစ္သံုးစဲြမွသာ ေငြေၾကး
ၾကပ္တည္းမႈအေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။
တစ္ခါတေလ ၀င္တဲ့ေငြနဲ႔ သံုးတဲ့စရိတ္က မေလာက္မငျဖစ္တတ္တာကို သင္ေတြ႕ရမည္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကၽြန္မ အျမင္အရေျပာရရင္ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြကို
စာရင္းျပဳစုမႈ မျပဳလုပ္ပဲ ၀င္သမွ်ကို သံုးစဲြလိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အရင္ဆံုး ျပဳလုပ္သင့္သည္ကေတာ့ သံုးစဲြခြင့္ရွိသည့္ ပမာဏသည္
၀င္ေငြႏွင့္ ညီမွ်ေနရပါမယ္။ ရ/သံုးေငြစာရင္း ေရးဆဲြထားရွိျခင္းျဖင့္
သင္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္
သံုးစဲြႏိုင္သည့္ လက္နက္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါမယ္။

ဒီေတာ့ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေသခ်ာ မွတ္သားထားျပီး အပိုမသံုးပဲ
လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ကိုသာ ထုတ္သံုးၾကည့္လုိက္ပါ။ မိသားစုတစ္စုစီရဲ႕
အေျခအေနခ်င္းကေတာ့ တူညီမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဦးစားေပးစာရင္းေတြလည္း
တူညီၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းအေရးၾကီးတာနဲ႔ မလိုတာကို ခဲြျခားသိရွိမွသာ သင္
သီးသန္႔စီထားရွိျပီး လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုေတြ
ဘာေၾကာင့္ ေငြေၾကးၾကပ္တည္းသနည္းလို႔ အျမဲစဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ၀င္ေငြနဲ႔
ထြက္ေငြ မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္သာ

ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အေျဖထြက္ရွိသည္။ တကယ္လို႔ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ အတက္အက်
အနည္းအမ်ား မညီမွ်ရင္ေတာ့ သင္က ေငြပမာဏ မ်ားမ်ား၀င္ေသာအခါေတြမွာ
ေငြမ်ားမ်ား ပိုမို စုေဆာင္းထားရွိလိုက္ပါ။ ေငြနည္းနည္းပိုရေသာ လေတြမွာ
အစားအေသာက္ေတြကို ဦးစားမေပးပါနဲ႔။ ငါေတာ့ ေငြေလး ရွိတုန္း
ေၾကးအိုးေလးေသာက္လိုက္ဦးမွ၊ ဘဲကင္ေလး စားလိုက္ဦးမွ အလုပ္သြားတာ
ေနာက္က်ေနျပီ ကားငွားသြားမွဆိုတဲ့ အသံုးေတြလည္း တတ္ႏုိင္သမွ်
မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ သင့္အတြက္ သိပ္အေရးမၾကီးေသာ အရာ၊
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအေပၚ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး
အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူရန္ သင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ၾကားရက္တိုင္း သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးပါ။
အမ်ဳိးအစားတိုင္းရဲ႕ အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ ကိုယ္သံုးမယ့္ တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ
ကုန္က်ခဲ့မႈမ်ားကို ေရးခ်မွတ္သားလိုက္ပါ။
အဲ ေနာက္တစ္ပတ္ကုန္တိုင္း တစ္ေန႔ခ်င္းစီ သံုးခဲ့သမွ်ကို
အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ အမ်ဳိးအစားအားလံုးအေပၚ သံုးစဲြခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း
စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးၾကည့္သင့္ပါျပီ။
၁။ ငါ့ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားက ငါ့ရဲ႕ ၀င္ေငြထက္ ပိုမ်ားေနသလား။
၂။ ငါ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တဲ့အခါ ငါ့အတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရွိခဲ့သလဲ။

ဒီလို သံုးသပ္ၾကည့္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သင္ရဲ႕ဘ၀မွာ
ေငြေၾကးအရာမွာ ေငြ မ်ားမ်ားက်န္ရွိေနေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့
နည္းလမ္းကေတာ့ ႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ပထမတစ္နည္းက
၁။ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ စရိတ္စကမ်ားအတြက္
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ တိုးမလာပါက
- သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ပါ။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့
၂။ ပို၍ မ်ားလာေသာ ၀င္ေငြ
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက
- ၀င္ေငြ တိုး၍ ရွာၾကည့္ဖို႔သာ လိုပါေတာ့တယ္။

တစ္ခါတေလ အသံုးလိုေသာ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကၽြန္မတို႔အတြက္
အျမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ နားလည္ထားပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ
အစားအေသာက္ စားေသာက္ျခင္း ေနာက္ ေနစရာေနရာအတြက္လည္း ကၽြန္မတို႔အတြက္
ေတြးပူေနရပါေသးတယ္။ ေနာက္ အ၀တ္အထည္ကလည္း မ၀ယ္လိုမျဖစ္တဲ့အေနအထားေပါ့ေလ
ေနာက္ အိမ္စရိတ္ မီတာခ ဘာခ ညာခေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့
ေလွ်ာ့လို႔ရမည္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မ ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားမိပါတယ္။ ဒီေတာ့
၀င္ေငြလည္း တိုးပြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစီအစဥ္ေလးေတြ
ေရးဆဲြၾကည့္ေပါ့ေနာ္။ ၀င္ေငြအေျမာက္အျမား လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား တိုးျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္အားခ
ပိုရတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၀င္ေငြကို
စုျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြရေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျပဳလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္စာကို တစ္မိသားစုလံုး
စားႏုိင္တဲ့အေနအထားပါ။

ဘယ္အခ်ိန္ကလည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ငယ္ငယ္အရြယ္ေလာက္ကပါ။ ခုေတာ့
ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္မိသားစု လူကုန္ အလုပ္လုပ္မွ ၀မ္း၀ရံု
စားေသာက္ႏုိင္တဲ့အေနအထား ေခတ္အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတာကို သင္တို႔လည္း
ေတြ႕ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေငြကို
အစီအစဥ္ေရးဆဲြၾကည့္တာက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ ကားေမာင္းတာနဲ႔
အလားသဏၭာန္တူပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ကားေမာင္းရွိန္ကို
အရွိန္ျမွင့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚ ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူး။ ဘရိတ္ကိုပဲ ခဏခဏနင္းေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ သင္ မည္သည့္အရပ္မွ
ေရာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ သိသေလာက္ ေျပာရရင္ေတာ့ သင္မွာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္
အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီထက္ ပိုျပီး
အေရးၾကီးတာကေတာ့ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ေတြကို ေရးမွတ္ထားသင့္တယ္ဆိုတာပါပဲ။
ခုခ်ိန္ကစျပီး ကၽြန္မ စမ္းသပ္ၾကည့္ေနတဲ့အတြက္ သင္လည္း စမ္းသပ္
လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါေတာ့တယ္။

 
........./***EOT***/........