11/22/2012

လုပ္ငန္းတြင္း ေအာင္ျမင္ေစရန္ တီထြင္ဖန္တီးျခင္း

ယေန႔ေခတ္ ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာႀကီး၏ ေနာက္ေကာက္မက်န္ခဲ့ရန္
ကၽြန္မတို႔လည္း အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ၾကရပါမယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပါမ်ားေသာ
ေလာကတြင္ စီးပြားေရးက႑သည္ ေျခလွမ္းသြက္ရန္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္
လိုက္လံညႇိတတ္ဖို႔ အမ်ားဆံုးလိုအပ္သည့္က႑ ျဖစ္သည္။ မျပတ္ေျပာင္းလဲေနေသာ
ကမၻာႀကီး၌ စိတ္ကူးစိတ္သန္းအသစ္မ်ားျဖင့္ ထြင္ဥာဏ္ရွိေနႏုိင္မွသာ သင္ရဲ႕
လုပ္ငန္းျမဲျမံမွာ ျဖစ္ေပသည္။ ေျခတစ္လွမ္းသာေနေသာသူမ်ားသာ ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။
အရင္ဆံုး စဥ္းစားဖို႔ လိုလာတာကေတာ့ သင္သည္ အဘယ္အတြက္ေၾကာင့္
တီထြင္ၾကံဆတတ္ရမည္နည္းဆိုတာကိုပါပဲ။ ပထမ အဆင့္အေနျဖင့္ သာမန္ကာလွ်ံကာ
စိတ္ထား ထားရွိျခင္းကို ေရွာင္က်ဥ္ရန္၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ နာတစ္ဖ်ားသာ
ေနဖို႔လား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေလာကႀကီးက
မျပတ္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာေၾကာင့္လားဆိုတာ စဥ္းစားဖို႔ လာလိုပါၿပီ။
ကၽြန္မတို႔သည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ေရာ ျပည္ပမွာပါ ေစ်းကြက္ကို
ဦးေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္ေနရမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္မတို႔သာ
ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူ မဟုတ္ခဲ့ရင္ ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူမ်ားရဲ႕
ခ်ယ္လွယ္စိုးမိုးျခင္းကို အမွန္တကယ္ ခံၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္ အလုပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အခက္အခဲ ျပႆနာ ဖုထံုး ရွိလာလွ်င္
ျပန္ျဖည့္ဖို႔ နည္းလမ္းရွာရစျမဲျဖစ္သည္။ တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္
ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးတတ္ေသာသူမ်ားတြင္ ထူးျခားေသာ
ပါရမီႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး ရွိသည္ဟု ကၽြန္မတို႔ ေတြးထင္တတ္ၾကပါသည္။
အခ်ဳိ႕အတြက္သည္ မွန္ေသာ္ျငားလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔
ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ ရႏုိင္ပါသည္။ သင့္လုပ္ငန္းတြင္း အဆင္မေျပမႈ
အေရးေပၚျဖစ္ပြားလာခဲ့ရင္ နည္းလမ္းေဟာင္းမ်ားထက္
နည္းလမ္းသစ္မ်ားအားျဖင့္သာ ထိုျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ေအာင္
ႀကိဳးစားၾကရမည္။ တီထြင္ၾကံဆျခင္းသည္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတထက္သာ၍ အေရးၾကီးပါသည္။
ပါရမီရွင္ တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ ျပင္ပမွ တြန္းပို႔အားသည္ ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ က်န္ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ကိုယ္တိုင္ ခံယူခ်က္မ်ား
သံုးျခင္းတို႔ ရွိဖို႔လိုအပ္လွပါသည္လို႔ အဲလ္ဘတ္အိုင္စတိုင္းက ေျပာပါသည္။
တကယ္လို႔သာ သင့္ထံမွာ စိတ္ကူးအသစ္မ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ရွိေနျခင္းအေပၚ
စိတ္မပ်က္ပါႏွင့္။ လြယ္ကူေသာ ကိစၥမဟုတ္သျဖင့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္
အခ်ိန္ယူကာ ျပဳလုပ္ၾကရပါမည္။ ဆန္းသစ္ေသာ စိတ္ကူးရွိရန္ႏွင့္
တီထြင္ၾကံဆတတ္ရန္သည္ လြယ္ကူေသာ အလုပ္မဟုတ္ေပ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိႏွင့္
အခ်ိန္ ယူကာ ျပဳလုပ္ရပါမည္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဘာေတြကို
သင္ယူရရွိရမည္နည္း။ တီထြင္ ၾကံဆျခင္းသည္ ျဖစ္စဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ကာ
ဦးေႏွာက္ကို အသံုးျပဳၾကရ၏။ ၎ကို ၾကြက္သားမ်ားကဲ့သို႔ပင္
ႀကီးထြားရွင္သန္လာ ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ယူရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
မည္သို႔အားျဖင့္ ပို၍ တီထြင္ဖန္တီးႏုိင္မည္နည္း။ ျပႆနာ အဖုအထစ္ေလးမ်ားကို
ျပန္ျဖည္ဖို႔ ဖန္တီးေရာစပ္ထားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးရမည္။ ထို႔ေနာက္
ဆက္လက္ၿပီး
ေရျမႇဳပ္ေဖာ့တံုးကဲ့သို႔ က်င့္ပါ
အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ နည္းလမ္းအေျဖမ်ားအတြက္ သဲလြန္စမ်ားကို ရႏုိင္သေလာက္
စုပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္
လႈပ္ခါလိုက္ပါ
အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းအစအနမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ကာ ေပၚေပါက္လာသည့္
အမွားမ်ားအတြက္ အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္ပါ။

ညွစ္ထုတ္ပါ
စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို ရႏိုင္သေလာက္ ညႇစ္ထုတ္ပါ။ အလားအလာေကာင္းေသာ၊
အေျဖႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ထြက္ေပၚလာလိမ့္မည္။

ဆန္႔ထုတ္လုိက္ပါ
အျခားေသာသူမ်ားထံမွ အၾကံဥာဏ္မ်ားလည္း တတ္ႏုိင္သေလာက္
ေတာင္းယူႏုိင္ပါေသးတယ္။ စိတ္ကူး သစ္မ်ား ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အႀကီးအက်ယ္
စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးေနာက္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကား တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု
ဆက္စပ္လာၿပီး အေျဖထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ား ရလာပါလိမ့္မည္။
ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ား၏အေျဖမ်ားသည္ သင္ ေမွ်ာ္လင့္မထားေတာ့သည့္အခ်ိန္၊
ျပႆနာအေၾကာင္းကို ေတြးေတာ မေနသည့္အခ်ိန္မ်ဳိး၌ ေပၚလာတတ္သည္။
ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ စိတ္ကူးအသစ္မ်ားသည္
သင္အနားယူေနသည့္အခ်ိန္၊ စိတ္အပန္းေျဖေနသည့္အခ်ိန္၊ ျပႆနာရပ္အေၾကာင္းကို
မေတြးေတာဘဲ ေနသည့္အခ်ိန္၊ ေရခ်ဳိးေနခ်ိန္၊ အနားယူၿပီးခ်ိန္ စသည္တို႔၌
ေပၚလာတတ္သည္။

ျပဳလုပ္ပါ
ဤနည္းလမ္းသည္လည္း သင္တို႔ရဲ႕ စြမ္းရည္အသီးသီးႏွင့္ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားေသာ
အတတ္ပညာတို႔ကို တဲြသံုးကာ သက္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္
ပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ကူးအၾကံအစည္ အၾကမ္းမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ
အေျဖရရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုေဖာ္ေဆာင္ရြက္သင့္ေပသည္။
ကၽြန္မတို႔သည္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာ၌ မိမိကိုယ္ကို ကန္႔သတ္ကာ
အျခားတစ္နည္းကို သံုးဖို႔ အားမထုတ္လိုၾကေခ်။ တစ္နည္းေျပာရရင္
လမ္းေဟာင္းအတိုင္း နည္းေဟာင္းအတိုင္းသြားျခင္းကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါသည္။
ရလဒ္အသစ္မ်ားရလာရန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းအသစ္မ်ားကို
သံုး၀ံ့ရမည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ နည္းလမ္းေဟာင္းႀကီးမ်ားက အေျဖအသစ္ေပးခဲသည္။
ေပါ့ေပါ့ပါးပါးႏွင့္ မဆုိင္းမတြပင္ ထလုပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ အေျဖအသစ္ရရွိရန္
မခဲယဥ္းေပ။ တစ္ခါတေလ စည္း၀ိုင္းအတြင္းမွာမေနပဲ စည္း၀ိုင္းျပင္ပအထိပါ
ထည့္စဥ္းစားတတ္ရမည္။ မ်ားမ်ားသင္ယူကာ စိတ္ကူးသစ္မ်ား၊ နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊
လူအမ်ားႏွင့္ မ်ားမ်ားထိေတြ႕ေလေလ၊ သင့္အတြက္
စိတ္ကူးအသစ္မ်ားမ်ားရရွိဖို႔ရန္ လြယ္ကူေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ နံရံကို
၀င္မေဆာင့္ပါႏွင့္။ ေကြ႕ပတ္သြားပါ။ သင္ျပဳလုပ္ေနသည့္အရာမ်ားကို
အေျပာင္းအလဲ လုပ္ကာ သဟဇာတျဖစ္ေအာင္ ညႇိၿပီး ျပဳလုပ္သြားပါ။
ဆို႐ိုးတစ္ခုရွိပါသည္။ "တီထြင္ဖန္ဆင္းျခင္း၏ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားက"။
လမ္းေဟာင္းႀကီးမ်ားက ေကာင္းစြာ အသံုးမ၀င္ေတာ့လွ်င္ လမ္းသစ္ရွာရပါမည္။
တီထြင္ ဖန္တီးမႈမ်ား၊ စမ္းသပ္မႈမ်ားမွလဲြ၍ အျခားနည္းလမ္းမရွိပါ။
တီထြင္ဖန္တီးမႈကို တြန္းအားေပးေသာ အရာမ်ားကေတာ့ အမွီအခိုကင္းလိုမႈႏွင့္
စိတ္အားထက္သန္မႈ၊ ေလ့လာစူးစမ္းမႈႏွင့္ အခက္အခဲ ျပႆနာတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
အသစ္တီထြင္ ဖန္တီးလိုမႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးေသာ အရာမ်ားကလည္း ရွိျပန္ေသးသည္။
အသစ္အဆန္းမွန္သမွ်ကို ျငင္းဆန္မႈႏွင့္ မိမိ၏ျဖစ္အင္ကို ေက်နပ္
တင္းတိမ္ေနမႈတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲလုပ္ရင္ နာက်င္သည္။ ေပးဆပ္ရသည္၊
သက္ေတာင့္ သက္သာ မရွိ၊ အႏၱရာယ္မ်ားကာ ဂုဏ္သိကၡာထိပါးႏုိင္သည့္အျပင္
လူ႔သေဘာသဘာ၀အရ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္လို ၾကေပ။ သို႔ရာတြင္ လမ္းသစ္မ်ားကသာ
စိတ္ကူးအသစ္မ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မည္။ လမ္းေဟာင္းႀကီး မ်ားက
ရလဒ္အေဟာင္းမ်ားကိုသာ ေပးသည္။ သင့္ရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကိုသာ
ေက်နပ္တင္းတိမ္ေနျခင္းသည္ လမ္းသစ္ထြင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ တြန္းအားကို
မေပၚေပါက္ေစပါ။ ဒါေၾကာင့္ တိုးခ်ဲ႕ဖို႔၊ တိုးတက္ဖို႔ ဆႏၵ မရွိရင္လည္း
ျပည့္မည္ မဟုတ္ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ လမ္းစရွာတတ္ရပါမည္။
တီထြင္ဖန္တီးျခင္းဟုဆိုရာ၌ အေကာင္းဆံုး စိတ္ကူးစိတ္သန္းမ်ားကို
ရွာေဖြစုေဆာင္းျခင္း တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ သင္ကိုယ္တိုင္၌လည္း
စိတ္ကူးစိတ္သန္းေျမာက္ျမားစြာ ရရွိေစပါသည္။ မ်ားျပားလွစြာ ေသာ
စိတ္ကူးယဥ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားပါ။ စိတ္ကူးသစ္တစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည့္
ေနာက္တြင္ ေကာင္းေသာ စိတ္ကူးေပါင္းမ်ားစြာ ထပ္မံ လုိက္ပါလာမည္။ ၎တို႔ထဲမွ
သင္လည္း သင့္ရာကို ေရြးခ်ယ္သြားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။ သင့္စိတ္ကူးမ်ားကို
အမ်ားကပင္ လက္မခံႏုိင္သည့္ အေျခအေန ရွိေနရင္လည္း စိတ္မပူပါႏွင့္။
သင့္လုပ္ငန္းကို တိုးတက္ေစမည့္ စိတ္ကူးမ်ား ျဖစ္လာမည္ကို မၾကာမီ
ေတြ႕ရွိလာေပေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

11/02/2012

နည္းပညာတိုးတက္မႈက ေရရွည္တည္ျမဲလာႏုိင္ပါ့မလား


ယေန႔ ကမၻာႀကီးက လ်င္ျမန္သြက္လက္ေသာႏႈန္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ နည္းပညာနယ္ပယ္က ပိုၿပီး လြန္စြာမွပင္ အေျပာင္းအလဲျမန္ဆန္လြန္းလွပါတယ္။ တိုးတက္မႈကလည္း ျမင့္မားလာေနပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာကလည္း နည္းပညာ တိုးတက္ျမင့္မားလာမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ ယေန႔ လူတိုင္း နီးပါးက ကြန္ပ်ဴတာကို အသံုးျပဳေနပါၿပီ။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ေနထုိင္မႈစနစ္ေတြကလည္း ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာယဥ္ေက်းမႈလို႔ ေခၚႏုိင္တဲ့စနစ္တစ္ခုအျဖစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေနခဲ့ပါၿပီ။ ယခုဆိုရင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းပဲြေတြကို ႀကိဳၾကားႀကိဳၾကား ေစ်းႏႈန္းခ်ဳိသာစြာနဲ႔ လူတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ ေသာ ေခတ္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။

          လူငယ္တိုင္းကလည္း ကြန္ပ်ဴတာမရွိရင္ ေခတ္မမွီေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ မိဘမ်ားကို ပူဆာလာၾကတာလည္း ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ဘာအတြက္သံုးမလဲဆိုေတာ့ ဘယ္သူနဲ႔မွ ဘာမွ မေျဖႏုိင္ၾက ပါဘူး။ နယ္တြင္ မေျပာနဲ႔ ၿမိဳ႕ေပၚမွာေတာင္ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘာလဲေမးရင္ chat လို႔ရတယ္ပဲ သိတဲ့သူေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ နည္းပညာ တိုးတက္လာသေလာက္ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ အျမင္မ်ားလည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ အရမ္း လိုအပ္လာေနပါၿပီ။ ကြန္ပ်ဴတာဆိုတာ ဘာမွန္းသာ မသိၾကတာ ကြန္ပ်ဴတာသင္ၿပီဆိုတာနဲ႔ Gtalk ေျပာဖို႔နဲ႔ facebook အေကာင့္ မရွိေသးဘူးလို႔ ေျပာတဲ့သူခ်ည္းပါပဲ။ ယခုတစ္ေလာ ေရပန္းစားေနတဲ့ ဒီ Social Network လို႔ လူတိုင္းလိုလို အရူးအမူးျဖစ္ေနတဲ့ facebook ႀကီးက ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္မွာ ပိတ္ေတာ့မယ္ဆိုၿပီး သတင္းထြက္ေနခဲ့ပါေရာလား။ တကယ္လို႔သာ facebook ပဲ သံုးေနၾကတဲ့လူေတြ ဒီဆိုက္သာ ပိတ္သြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြကို သံုးၾကမလဲဆိုတဲ့ အေတြးေတြ ေတြးေနမိပါေတာ့တယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕က facebook သံုးမွ ေခတ္မီတယ္ဆိုတဲ့အျမင္ေတြကေတာ့ လူတိုင္းလိုလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕တာနဲ႔ facebook မွာ မင္း ေဘာ္ဒါ ဘယ္ႏွေယာက္ရွိၿပီလဲ။ မင္းမိတ္ေဆြက ငါထက္နည္းေသးတယ္ဆိုၿပီး အၿပိဳင္အဆိုင္ေတြေတာင္ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ား လူေတြရဲ႕ အျမင္က အင္တာနက္သံုးတာ facebook ကိုပဲ သံုးရမယ္ဆိုတဲ့အေတြးေတြက အေတာ္ကို လႊမ္းမိုးထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ facebook မသံုးတဲ့သူက ေခတ္ေနာက္က်န္ေနသလိုပဲျဖစ္ေနပါတယ္။ ဂ်ီေတာ့ပဲ ဖြင့္သံုးတတ္ၿပီး ဂ်ီေမးလ္နဲ႔ ဘာကြာလဲ ေမးတဲ့သူက ရွိေသးတယ္။ လူငယ္ေတြရဲ႕ အျမင္ေတြက ဒီထက္ပိုၿပီး ပြင့္လင္း လာေစခ်င္တယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးေလွ်ာက္ရင္ ဘယ္၀က္ဘ္ဆိုက္ကို ၀င္ရမလဲ။ အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာခ်င္ရင္ ဘယ္ဟာကို ၀င္ရမလဲဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးလာေစခ်င္တယ္။ ခုဆိုရင္ ျမန္မာျပည္တြင္းတြင္ အြန္လိုင္းကေန ဥပေဒပညာရပ္ကို ေလ့လာသင္ယူလိုသူေတြအတြက္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ရဲ႕ ဥပေဒပညာ ဌာနက ဦးစီး၍ ဥပေဒပညာဒီပလိုမာ (Diploma in Law –DL) သင္တန္းကို ေခတ္မီနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေသာ Web-Based Teaching  System (WBTS) ကို အသံုးျပဳၿပီး Online ျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမယ္လို႔ ၾကားရပါတယ္။ အြန္လုိင္းကေန သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမယ္ဆိုေတာ့ အခ်ိန္ကုန္လည္း သက္သာ၊ သြားရလာရလည္း ဒုကၡမေရာက္တဲ့အျပင္ ဘဲြ႕တစ္ခုကိုလည္း ၁၀ လနဲ႔ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္သလဲ။ ဒီလို ပညာေရးေတြ ဒီထက္ပိုမို တိုးတက္လာေစခ်င္ေနတာ အေတာ္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။
More

10/29/2012

A place of Attraction in Myanmar
                Myanmar is a beautiful country, and Bagan is a well-known city. It is attractive for us because we        can see most of the religious relics and buildings. It is also attractive for foreigners because it has ancient culture, arts and crafts.
                Bagan is situated on the east bank of the Ayeyarwady in Central Myanmar. It is about 5 kilometres south of Nyaung Oo. Its area is about 16 square miles. It has a hot and dry climate. It was the capital of the Myanmar kingdom during the Bagan dynasty which was from 11th to 13th Centuries. It became the centre of Buddhism after King Anawrahta attacked Thaton in 1057 and brought to Bagan the Buddhist monk Shin Arahan, the sacred Pitakas and the sacred Pali language. Bagan has always been famous for its ancient pagodas and monuments, and is recognized by the world’s travelers as one of the world’s wonders. The architecture and the artistry of the craftsmen show Myanmar’s wonderful achievement in arts and crafts. The lacquareware of Bagan is still very much in use, and stands as a traditional attraction for all of us. There are also places of interest like the Bagan Archaeological Museum, the Myanmar handicraft shops and many other antique shops. As there are many pagodas, Festivals are held throughout the year.
Today, Bagan has become a tourist attraction because of its archaeological sites and unspoilt beauty. It is such an attractive place that both natives and foreigners want to visit Bagan more than once.
               

Thadingyut Moon DayThadingyut is the seventh Myanmar month (in September - October) towards the end of the rainy season.
Lord Gautama Buddha preached The Abhidhamma to Maidawmi Nat (reincarnate of His Mother) in Tavatimsa Abode of celestial beings for three Lenten months and returned to the abode of men on the full-moon day of Thadingyut. The King of Celestials cerated gold, silver, ruby stairways for him. Buddha took the middle ruby one radiating six hues of aura. The nats came along by the right gold stairways and the brahmas by the left silver stairways.
On account of that, Myanmar Buddhists celebrate the full-moon day with multi-coloured illuminations. It is also called Tavatimsa Festival after the Tavatimsa Abode of the nats and the Myinmo Lights Festival after the Mount Myinmo there.
For the Sangha it is the time for what is known as Pawayana, which means inviting, entreating, urging. In parctice since the times of Buddha, it is to beg on another for forgiveness of any action that might have displeased any other among Sangha. There is also the parctice among laity of paying obeisance to parents and elders.

ေရႊတိဂံုေစာင္းတန္းအတက္
သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔
သီတင္းကၽြတ္လသည္ ျမန္မာလမ်ားတြင္ ခုနစ္လေျမာက္ျဖစ္ၿပီး မိုးရာသီကုန္လုခ်ိန္ျဖစ္ကာ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလမွာ က်ေရာက္ပါတယ္။
ေဂါတမရွင္ေတာ္ဘုရားသည္ မယ္ေတာ္မိနတ္သားအား တာ၀တႎသာနတ္ျပည္၌ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ကို ၀ါတြင္းသံုးလပတ္ ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔၌ လူ႔ျပည္သို႔ ျပန္လည္ၾကြခ်ီေတာ္မူပါတယ္။ သိၾကားမင္းက ေရႊေစာင္းတန္း၊ ေငြေစာင္းတန္း၊ ပတၱျမားေစာင္းတန္းတို႔ကို ဖန္ဆင္းပူေဇာ္ပါတယ္။ ဗုဒၶရွင္ေတာ္ျမတ္သည္ေရာင္ျခည္ေတာ္ေျခာက္သြယ္ျဖင့္ တင့္တယ္စြာ အလယ္ဗဟိုပတၱျမားေစာင္းတန္းမွ သက္ဆင္းၾကြျမန္းေတာ္မူပါေတာ့တယ္။ နတ္အေပါင္းက လယ္ယာေရႊေစာင္းတန္း၊ ျဗဟၼာႀကီးမ်ားက လက္၀ဲေငြေစာင္းတန္းမွ သက္ဆင္းလုိက္ပါလာၾကပါတယ္။
ယင္းပူေဇာ္ပဲြႀကီးကို အစဲြျပဳလို႔ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ ရာသီပဲြေတာ္အျဖစ္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ညမွာ ဘုရားရွင္ကို ရည္မွန္းၿပီး မီးရွဴးမီးပန္းမ်ား၊ မီးပံုး၊ ဆီမီးေရာင္စုံတို႔ျဖင့္ ပူေဇာ္မႈျပဳလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒၶျမတ္စြာ တာ၀တႎသာမွ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး တာ၀တႎသာပဲြေတာ္၊ တာ၀တႎသာနတ္ျပည္ရွိရာ ျမင္းမိုရ္ေတာင္ထိပ္မွ ဆင္းသက္ေတာ္မူသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မီးျမင္းမိုရ္ပဲြဟု ေခၚေ၀ၚၾကျခင္း ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ရဟန္းေတာ္မ်ားဟာ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔မွာ ၀ိနည္းေဒသနာေတာ္အရ ဥပုသ္အစား “ဖိတ္ၾကားျခင္း၊ ေတာင္းပန္တိုက္တြန္းျခင္း’’ လို႔ အဓိပၸာယ္ရေသာ ပ၀ါရဏာျပဳၾကရပါတယ္။ ဤပ၀ါရဏာျပဳျခင္းသည္ ဘုရားရွင္လက္ထက္ကပင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ သီတင္းသံုးေဖာ္ ရဟန္းတစ္စု အခ်င္းခ်င္း မေခၚမေျပာ ေနထိုင္ၾကသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္းတူစြာ ဘုရားရွင္အား ဖူးေမွ်ာ္ကန္ေတာ့တဲ့ အစဥ္အလာကို အစဲြျပဳၿပီး ျမန္မာဗုဒၶဘာသာ၀င္တို႔သည္ သီတင္းကၽြတ္တဲ့အခါ သက္ႀကီး၀ါႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့တဲ့ ဓေလ့ထံုးစံေကာင္း တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဆီမီးပူေဇာ္ၾကရေအာင္10/20/2012

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္မွ လူတိုင္းတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ "Ethic And Logical Thinking" ေဟာေျပာပြဲ

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ "Ethic And Logical Thinking" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ၂၄ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႕ ညေန ၅ နာရီတြင္ က်င္းပပါမည္။
ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္သူမွာ Wise College တြင္ Principal ႏွင့္ ADDA System Software Development Group တြင္ CEO တာဝန္ယူထားေသာ ဦးေက်ာ္မင္းထြန္း ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၃ရက္ အဂၤါေန႕ ေနာက္ဆုံးထား၍ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္တြင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ တယ္လီဖုန္း၊အီးေမးလ္
တို႕ျဖင့္လည္းစာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ျပီး ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၂၅၄၆၅၈/၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာမွာ library.enquiries@mm.britishcouncil.org
ျဖစ္ပါသည္။ အသင္းဝင္မဟုတ္သူမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စာရင္းေပးတက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး စာၾကည့္တိုက္သို႕ လာေရာက္ေသာအခါ မွတ္ပုံတင္(သို႔) ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္(သို႔) ေက်ာင္းသားကဒ္
တစ္ခုခုယူေဆာင္လာရန္လိုပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကိုအေသးစိပ္သိရွိလိုပါက British Council Website သို႔မဟုတ္ www.myanmar-network.net သို႔မဟုတ္

www.facebook.com/britishcouncil.myanmar သို႔ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈကာဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

10/12/2012

Golden Myanmar


My country is the Union of Myanmar. It is also called the land of golden pagodas. The neighboring countries are Laos and Thailand in the east, China in the north, and India and Bangladesh in the west. Its area is about 262,000 square miles, and it is the second largest country in Southeast Asia after Indonesia. It has a population of about 52 million.

Myanmar is divided into seven states and seven divisions. There are altogether 135 ethnic groups, living in unity. It has a hot wet climate. It is colder in the north than in the south, and the central region is dry. Myanmar is an agricultural country. We grow rice and crops the whole year round, and export rice, beans prawns and fishes. The four important rivers are the Ayeyarwady, the Chindwin, the Thanlwin and the Sittaung. They are a great help in transportation, and make it possible to grow different kinds of crops. Many areas of the land are covered with forests. Therefore it is also a major exporter of timber and wood products. It is rich in natural resources such as gas, gold, jade, ruby and other precious stones. The great Shwedagon is in Yangon, the capital. Mandalay is the second largest city and the last capital of Myanmar kings. Bagan is the most famous place with thousands of pagodas. Most of the people are Buddhists, and there is no town or village that does not have a pagoda.

The Myanmar’s are kind, hospitable and generous. There are many scenic places and pleasant beaches which are very attractive for tourists. For the above reasons, I love my country and I am proud of being a Myanmar citizen.

10/04/2012

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ DV ကံစမ္းမဲ ေလွ်ာက္ႏုိင္ၿပီ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို လာေရာက္ေနထုိင္လိုသူေတြအတြက္ DV Lottery
လုိ႔ေခၚတဲ့ ဒီဗီြ ကံစမ္းမဲ ထုိးႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ တေခါက္ေရာက္လာျပန္ပါၿပီ။
DV Lottery Diversity Visa အစီအစဥ္ ကို ေအာက္တုိ ဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွာ
စတင္ၿပီးေတာ့ ႏုိဝင္ဘာလ သံုးရက္ေန႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာ ပိတ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဗီြအိုေအ ပါရွန္းဌာနကေနၿပီးေတာ့ Mana Rabiee ရဲ႕
သတင္းလႊာကို ေပါင္း စပ္ၿပီး မေအးသႏၱာေက်ာ္က တင္ျပေပးထားပါတယ္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ Diversity Visa အစီအစဥ္အတြက္ အင္တာနက္ေပၚကေန ေလွ်ာက္လႊာ
ေလွ်ာက္ရမယ့္ စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္တုိဘာလ ႏွစ္ရက္ေန႔၊ အဂၤါေန႔
မြန္းတည့္ခ်ိန္မွာပဲ စၿပီးေတာ့ ဖြင့္လွစ္လုိက္ၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
ေလွ်ာက္လႊာေတြကေတာ့ ေျပာခဲ့တဲ့အတုိင္း ႏိုဝင္ဘာလ သံုးရက္၊ စေနေန႔
မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္မွာ ပိတ္မွာပါ။ မႏွစ္ကဆိုရင္ လူေပါင္း ၈
သန္းေလာက္ ဒီဗီြ ကံစမ္းမဲကို ေလွ်ာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာလည္း
ေလွ်ာက္ထားသူအေရအတြက္ အဲဒီေလာက္အထိ မ်ားလိမ့္မယ္လို႔
ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ဳိး ေလွ်ာက္ထားသူ ၈ သန္းနီးပါးေလာက္ထဲကေန လူေပါင္း ၅
ေသာင္းခဲြေလာက္ကိုပဲ မဲႏႈိက္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဗီြကံစမ္းမဲ
ေလွ်ာက္ထားဖို႔က အရင္က စာရြက္ နဲ႔ ေဖာင္ျဖည့္ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ရေပမဲ့လည္း
၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း ကံစမ္းမဲေတြေလွ်ာက္ရမယ့္ မႏွစ္က စၿပီေတာ့ အြန္လိုင္း
အင္တာနက္ကေနၿပီးေတာ့ပဲ ေလွ်ာက္လႊာတင္လုိ႔ ရပါေတာ့ တယ္။ ေလွ်ာက္လႊာကို
Online ကတင္ရသလို မဲေပါက္တဲ့စာရင္းထုတ္ျပန္တဲ့ ေမလမွာေတာ့ Website ကေနပဲ
ေပါက္မဲစာရင္းကို ၾကည့္႐ႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမရိကန္ ဗီဇာ႐ံုးရဲ႕ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Karen King က

"ေလွ်ာက္လႊာ ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူက ဒီေလွ်ာက္လႊာနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔
ျပင္ဆင္တာမွန္သမွ် ကိုယ္တုိင္ လုပ္လို႔ ရတဲ့စံနစ္မ်ဳိးျဖစ္ေအာင္က်မတို႔
စီစဥ္ထားတာပါ။ ဘယ္ေအးဂ်င့္ဆီကိုမွ သြားၿပီး ပိုက္ဆံ ေပး စရာ မလိုသလို
ေလွ်ာက္ဖို႔လည္း ပိုက္ဆံတျပားမွ ကုန္စရာ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္အေရြးခံရတယ္၊
မရဘူး ဆိုတာကို Website မွာ ကိုယ္တုိင္စစ္ၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ ဒီေတာ့
ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့သူက အၿမဲတမ္း ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ လိုက္ၾကည့္ေနရတာမ်ဳိးေတာ့
ျဖစ္ပါတယ္။"

ဒါကေတာ့ အေမရိကန္ဗီဇာ႐ံုးက ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ Karen King ေျပာသြားတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုမ်ဳိး ကံစမ္းမဲထုိးၾကည့္တဲ့အထဲမွာ အီရန္ႏြယ္ဖြား သတင္းေထာက္
႐ုစ္ဘတ္၊ မာဆာရီလည္း ပါဝင္ခဲ့တာပါ။ သူက ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ Green Card
လို႔လည္း ေျပာလို႔ရတဲ့ DV ကံစမ္းမဲေပါက္ၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

"အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ စစ္ထဲမွာေလ။ အဲမွာမွာ က်ေနာ့္ညီမဆီက သူ႔ကို ခ်က္ျခင္း
ဖုန္းဆက္ပါဆိုၿပီး အမွာစကားရလုိက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ သူ႔ဆီေျပးၿပီး
ဖုန္းဆက္လိုက္တာ က်ေနာ္ ဂရင္းကဒ္ ေပါက္တယ္ လို႔ သိရတယ္။ ဝမ္းသာသြားတာဗ်ာ-
အဲဒါနဲ႔ က်ေနာ္ တပ္ထဲကထြက္ အိမ္ျပန္လာတယ္။ အိမ္မွာလည္း
အေမရိကားကုိသြားဖုိ႔ စာရြက္စာတမ္းအျပည့္အစံု ေရာက္ေနၿပီေလ။ က်ေနာ္
ခုနစ္ရက္ေလာက္ကို ပဲြခံပစ္လုိက္တယ္ဗ်ာ။"

သူ႔ေလာက္ကံမေကာင္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ကီရမီကေတာ့ DV ကံစမ္းမဲ ထုိးခဲ့တာ
သံုးႀကိမ္ရွိသြားပါၿပီ။ သူက လက္ရွိ ကေနဒါႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ေနၿပီး
ဒီႏွစ္မွာလည္း DV ကံစမ္းမဲထိုးအံုးမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

"က်ေနာ္ ကံေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းေတြကတည္းက ကံေကာင္းေနတယ္ေလ။
ဒီတေခါက္က က်ေနာ္ မဲေပါက္မွာဗ်။ က်ေနာ္က ဘဲြ႔လည္းရၿပီးသား၊
အိမ္ေထာင္လည္းရွိတယ္။ အလုပ္လည္းရွိတယ္။ ဒီေတာ့
ကံေကာင္းၿပီဆုိရင္ေလးခုတၿပိဳင္တည္းလာတာမဟုတ္လား။ သံုးခုနဲ႔ပဲ ရပ္ေနမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။"

DV ကံစမ္းမဲအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခခ်ေနထိုင္သူဦးေရ
နည္းတဲ့ ႏုိင္ငံ သားေတြအတြက္က ပိုၿပီးေတာ့ အခြင့္အေရးရွိတာပါ။
ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ လူဦးေရမ်ားၿပီးသား
ဘရာဇီးလ္လို၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္လို ႏုိင္ငံေတြက ႏုိင္ငံသားေတြ DV ကံစမ္းမဲ
ေလွ်ာက္ခြင့္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေလွ်ာက္လို႔ ရေသးတဲ့ႏုိင္ငံေတြကလည္း
အမ်ားႀကီး က်န္ေနေသးတယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီႏုိင္ငံေတြက DV ကံစမ္းမဲ
စိတ္ဝင္စားတဲ့ ႏုိင္ငံသားေတြအတြက္ ဘဝသစ္က စိတ္ကူးယဥ္စရာ ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

အီရန္ႏြယ္ဖြား ကေနဒါက မာဆာရီက -

"က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာကို ေတြေဝေနခဲ့ပါတယ္။ ငါးႏွစ္ေတာင္ ၾကာသြားခဲ့တာ။
ငါးႏွစ္ျပည့္မွပဲ အားလံုးကိုခ်၊ ေသခ်ာထိုင္စဥ္းစားၿပီး ေနာက္ထပ္ ငါးႏွစ္၊
ဆယ္ႏွစ္မွာ ဘယ္ အေနအထား ေရာက္ေန ၿပီလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္မိတယ္။ အဲဒီေနာက္
၁၂ ႏွစ္ ၾကာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ က်ေနာ္ ဂရင္း ကဒ္ေပါက္ခဲ့တာကို
သိပ္ေက်နပ္မိရပါတယ္။ က်ေနာ့ဘဝ လံုးဝကို ေျပာင္းလဲသြားတာပါပဲ။"

ဒီဗီြကံစမ္းအံုးမယ့္ အီရန္ႏြယ္ဖြား ႐ုစ္ဘတ္ မာဆာရီ ေျပာသြားတာပါ။
ျမန္မာႏိုင္ငံကေတာ့ မႏွစ္က ဒီ ဗီြကံစမ္းမဲေပါက္သူ ၄၀၃ ဦးရွိတယ္လို႔
ဆိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကံစမ္းမဲထိုးဖို႔ စိတ္ဝင္စားၾကတယ္ ဆိုရင္ေတာ့
website လိပ္စာက "www.dvlottery.state.gov" မွာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါတယ္။
Website လိပ္စာ စာလံုးေပါင္းကေတာ့ www.dvlottery.state.gov ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္လႊာ ပိတ္ရက္ကေတာ့ ႏုိဝင္ဘာလသံုးရက္၊ အေမရိကန္ ၿမိဳ႕ေတာ္
ဝါရွင္တန္စံေတာင္ခ်ိန္ မြန္းတည့္မွာ ပိတ္မယ္ဆိုေပမဲ့လည္း
ပိတ္ရက္နီးလာတာနဲ႔အမွ် ေလွ်ာက္ထားတဲ့သူေတြလည္း အလုအယက္ေလွ်ာက္ၾကလို႔
Online မွာ အရမ္း အခ်ိန္ၾကာတာမ်ဳိး၊ အင္တာနက္ connection သိပ္ေလးၿပီး
ေလွ်ာက္လႊာ မဝင္တာမ်ဳိးေတြလည္း ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တတ္ႏုိင္သမွ်
ေစာေစာေလွ်ာက္ၾကဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာေတြအတြက္ အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း အဲဒီ DV Website မွာပဲ ၾကည့္႐ႈလို႔ရပါတယ္။ DV
ေလွ်ာက္ထားရာမွာ ဘယ္သူေတြ ကံထူးလဲဆိုတာကိုေတာ့ အဲဒီ Website မွာပဲ ၂၀၁၃
ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

DV ကံစမ္းမဲေလွ်ာက္ႏုိင္သည့္ website link : www.dvlottery.state.gov

9/17/2012

သည္အခ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုးႏွင့္ အဆိုးဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ


လူသားသမိုင္းကို ျပန္ျခံဳၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းဆီရဲ႕ ဘ၀အိပ္မက္မ်ားျဖင့္ ဖန္တီး တည္ေဆာက္လာခဲ့ရေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရွးေခတ္က တိုင္းျပည္မ်ားကို အိပ္မက္မ်ားရဲ႕စြမ္းအားျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္မ ဘာေျပာခ်င္တာလဲဆိုေတာ့ ယေန႔ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕တိုင္းႏုိင္ငံသည္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားနဲ႔ စတင္ေနၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အိပ္မက္ထဲမွာပဲ စိတ္ကူးယဥ္မေနသင့္ေတာ့ဘဲ တကယ့္ လက္ေတြ႕ဘ၀ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ အိပ္မက္မွ ႏိုးထရမယ့္ အခ်ိန္အခါ ေရာက္ရွိလာေနပါၿပီ။ တိမ္ညိဳတိမ္မင္းမ်ား ဖံုးလႊမ္းၿပီး ေနေရာင္ထြက္ေပၚစျပဳလာေနတဲ့ ေကာင္းကင္ယံမွ ေနမင္းႀကီးကို ေမာ့ၾကည့္ ႀကိဳဆိုလုိက္တဲ့အခါ ရင္ထဲမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အားသစ္အင္သစ္နဲ႔ အရာရာအတြက္ ျပင္ဆင္ထားဖို႔ သင့္ပါၿပီ။

9/14/2012

ပညာတတ္လည္း ဒီအတိုင္းပဲ

မေန႔က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေျပာျပတဲ့ ဥပမာေလးကို
အရမ္းသေဘာက်မိတယ္။ သူကေတာ့ ခုလက္ရွိစီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ
ရပ္တည္မႈတစ္ခုရရွိေနတဲ့ ေအာင္ျမင္တဲ့လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးျဖစ္ေနပါျပီတဲ့။
တစ္ခ်ိန္တုန္းက သူ ၁၀ တန္းေအာင္စဥ္က အစုိးရ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ရရွိေအာင္
ၾကိဳးစားေနတုန္းမွာ ၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ ေနတဲ့အထက္လူေတြက တစ္ဦးျပီး တစ္ဦး
ထြက္ေနၾကတယ္တဲ့။ ဒါနဲ႔ သူ စဥ္းစားတယ္ေပါ့ေလ.. ငါက ၀င္ဖို႔
ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ ဘာေၾကာင့္ ထြက္ဖို႔ၾကိဳးစားေနၾကတာလဲ… ဒီေတာ့
မျဖစ္ေသးဘူး ငါ မ၀င္ေသးပဲ ေနၾကည့္ဦးမယ္ေပါ့ အဲလိုနဲ႔ ေနလာခဲ့တာ ခုလက္ရွိ
လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္သာလာတယ္။ အစိုးရ၀န္ထမ္း မလုပ္ခဲ့ရဘူးတဲ့။ ဒါနဲ႔ သူက
လူငယ္ေတြ သင္တန္းေတြတက္ၾက တစ္ခုျပီးတစ္ခုသာ တက္ေနတယ္ အလုပ္ကို
ရရွိႏုိင္ဖို႔ မၾကိဳးစားၾကတာေတြလည္း ေတြ႕ရွိရတယ္တဲ့။ သူ ဥပမာေလး
တစ္ခုေျပာျပခ်င္ပါတယ္တဲ့။ ကိုလိုနီေခတ္က ဘုရားေက်ာင္းမွာ
ေခါင္းေလာင္းထိုးတဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ အဘိုးအိုတစ္ဦး ရွိပါတယ္။ သူဟာ အျမဲ
ေခါင္းေလာင္းထုိးတဲ့အလုပ္ပဲ လုပ္ကိုင္လာေနရင္းနဲ႔ ဘုရားေက်ာင္းမွာ
အသင္းေတာ္က စည္းကမ္းတစ္ခု ခ်မွတ္လိုက္ပါသတဲ့။ စည္းကမ္းကေတာ့
ဘုရားေက်ာင္းမွာ အလုပ္လုပ္သူတိုင္း ပညာသင္ၾကားရမယ္ေပါ့။ ဒီေတာ့ လူတိုင္းက
သင္ၾကားႏုိင္ဖို႔ ၾကိဳးစားၾကေပမယ့္ အဘိုးအိုခမ်ာေတာ့ အသက္ၾကီးေနေတာ့
သင္လို႔လည္း တတ္မွာမဟုတ္ဘူးေပါ့ သူ႔ဘာသာစဥ္းစားျပီး မသင္ဘူးဆိုျပီး
ေနသတဲ့။ ဒီေတာ့ ဘုရားေက်ာင္းရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအရ ဘုရားေက်ာင္းမွာ
အလုပ္လုပ္ခြင့္ကို အဘိုးအိုအတြက္ စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ ပိတ္ပင္လိုက္ပါေရာ။
ဒါနဲ႔ အဘိုးအိုလည္း အလုပ္လက္မဲ့နဲ႔ေနရရွာတယ္။ တစ္ေန႔ေတာ့ သူဟာ
ေဆးလိပ္အရမ္းေသာက္ခ်င္ေတာ့ မေနႏုိင္ဘဲ အေရာင္းဆိုင္တစ္ဆိုင္မွာ
သူႏုိင္သေလာက္ ပိုက္ဆံနဲ႔ ေဆးလိပ္တစ္လိပ္၀ယ္ေသာက္မယ္ဆိုျပီး သြား၀ယ္ေတာ့
ဆိုင္မွာ သူေသာက္ႏုိင္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ေဆးလိပ္မေရာင္းဘူးတဲ့။ ဒီေတာ့
အဘိုးအိုက စဥ္းစားတယ္။ ငါ့လိုမ်ဳိး လူေတြ ရွိဦးမွာပဲဆိုျပီး
ေစ်းႏႈန္းသက္သာတဲ့ေဆးလိပ္ကိုသာ ငါ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ အေတြး၀င္လာတယ္။ ဒါနဲ႔
လမ္းေထာင့္မွာ ေဆးလိပ္ကို တစ္လိပ္ခ်င္းေရာင္းၾကည့္တယ္။
၀ယ္ေသာက္တဲ့သူမ်ားေတာ့ သူမွာ ေငြေလးအေတာ္ရႊင္လာတယ္။ ဒါနဲ႔ ထပ္ျပီး
ေနာက္လမ္းေထာင့္မွာ ဆိုင္ေလးတစ္ဆိုင္ထပ္ခဲြျပီး
ေဆးလိပ္တစ္လိပ္ခ်င္းဆီေရာင္းျပန္တယ္။ ဒါနဲ႔ သူမွာ ေငြေတြစုႏုိင္လာတယ္။
သူမ်ားက သူ႔ကိုအၾကံေပးတယ္ ေငြေတြကို ဒီတိုင္းမထားနဲ႔ ဘဏ္မွာစုထားရင္
တိုးပြားမယ္ေပါ့။ ဒါန႔ဲ ဘဏ္မွာအေကာင့္ဖြင့္ျပီး ေငြစုေတာ့ ဘဏ္က သူ႔ကို
လက္မွတ္ထုိးခုိင္းတယ္။ သူက စာမတတ္ေတာ့
လက္မွတ္မထိုးတတ္ဘူး။ ဒါဆိုလည္း ရတယ္ေလ လက္ေပြႏွိပ္ေပါ့ ဆိုျပီး
လက္ေပြႏွိပ္ခုိင္းရင္း ေျပာတယ္တဲ့ ခင္ဗ်ား ဒီေလာက္ပိုက္ဆံေတြ
ရွာႏုိင္တာေတာင္ စာမတတ္ဘူးေနာ္။ စာမ်ား တတ္လို႔ကေတာ့ ခင္ဗ်ား
ဘာျဖစ္မယ္ထင္လဲတဲ့ ဘဏ္စာေရးက ေမးေတာ့ အဘိုးအုိက ဒီလို
ျပန္ေျပာလိုက္ပါေတာ့တယ္။

"အင္း စာမတတ္လို႔ ဒီလို ပိုက္ဆံေတြရွာႏုိင္တာေပါ့။ စာမ်ားတတ္လို႔ကေတာ့
ခုခ်ိန္ဆို ဘုရားေက်ာင္းမွာ ေခါင္းေလာင္းဆဲြေနတုန္းပဲေပါ့"

လို႔ ေျပာေတာ့ ဘဏ္စာေရး သူ႔နဖူး သူ ရိုက္လိုက္မိပါတယ္။ ဒီအဓိပၸာယ္ေလးက
ခုေခတ္ကိုမ်ား ေျပာေနသလား.. လို႔လည္း စဥ္းစားေနမိပါေတာ့တယ္။

9/13/2012

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဆိုတာ အဘယ္နည္း


 အင္း... ကြၽန္မ ခုေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား ျမန္မာပီသျပီး ယဥ္္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္း ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာတစ္ခု  ကြၽန္မရဲ႕ စိတ္မွာ ကိန္းေအာင္းေနမိပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပီပီ ကံ၊ ကံ၏ အက်ဳိးတရားေၾကာင့္ မိန္းမျဖစ္လာ ရေပမဲ့ ျမန္မာမိန္းမေလးဘ၀ ျဖစ္လာရတာကို ၀မ္းမနည္းပါဘူး။ ဂုဏ္ေတာင္ ယူမိပါေသးတယ္။ ဒီလိုပဲ ကိုယ့္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ဘ၀ကို အားက်ျပီး စိတ္၀င္စားတဲ့ အေနာက္နိုင္ငံအမ်ားစုလည္း ရွိပါတယ္။ ကမၻာမွာျမန္မာေဟ့လို႔ ေျပာလို႔ရေအာင္ ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈဟာ တိုင္းတပါးေတြနဲ႔ မတူေအာင္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ႔လွ ပါတယ္။ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ သိမ္ေမြ႕လွတဲ့အျပဳအမူ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုေတြဟာ ခုမွမဟုတ္ပါဘူး။
ဟိုးေရွးေခတ္ထဲက ရွိခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္မကို ခင္တဲ့သူေတြက ေမးၾကပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္တယ္ေနာ္တဲ့။ နို႔ `ဘာလို႔လဲ` ေမးလိုက္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူးတဲ့။ နိုင္ငံျခားကို အထင္မၾကီးလို႔တဲ့။ ကဲ စဥ္းစားသာ ၾကည္႔ေတာ့။ ကိုယ္ေျမ ကိုယ္ေရေလာက္ ဘယ္အရာမွ မေကာင္းပါဘူး။ ခုေနာက္ပိုင္း မိန္းကေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေယာက္်ားေလးပဲျဖစ္ျဖစ္ နိုင္ငံျခား တိုင္းျပည္ေတြမွာ အလုပ္သြားလုပ္၊ ေက်ာင္းသြားတတ္ၾကတာေတြ ဒုနဲ႔ေဒးပါပဲ။ ခဏသြားတာဆို ေကာင္းေပမယ့္ အျပီးဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္နိုင္ပါ့မလားလို႔ စဥ္းစားမိတယ္။ ကိုယ္ေနတဲ့ ၀န္းက်င္မွာေတာင္ မိန္းကေလးအမ်ားစုဟာ သရုပ္ပ်က္ အေနာက္တိုင္း ယဥ္ေက်းမႈေတြကို လႊမ္းမိုးခံေနၾက ရျပီေလ။ တစ္ခါတေလလည္း ယိုသူမရွက္ ျမင္သူရွက္ဆိုသလို ေတြ႔ေတြ႔လာတာ ရင္ထဲမေကာင္းဘူး။ နိုင္ငံျခားသား/သူေတြက ျမန္မာ၀တ္စံုေတြကို ျမတ္နိုးစြာ၀တ္ဆင္ၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ ျမန္မာက လူေတြက ဗရုတ္သုခအေနာက္တိုင္းဟန္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အထင္ၾကီးေနၾကတာဆိုရင္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေတြ႕ေနရ တယ္။ ျမန္မာဆန္ဆန္ ၀တ္တဲ့သူေတြကိုေတာင္ နွာေခါင္းရႈံ႕ခ်င္ၾကေသးရဲ႕။ ျပန္စဥ္းစားၾကည္႔စမ္းပါ။ ျမန္မာ ေတြရဲ႕ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံု၊ ရုိးရာဓေလ့ ေနာက္ျမန္မာမႈ ျမန္မာ့ဟန္နဲ႔လုပ္တဲ့ ရိုးရာပဲြေတာ္ေတြ ဘယ္ေလာက္ က်က္သေရ ရွိသလဲ။ ခုဆို ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပိုက္ဆံရရင္ ျပီးျပီးေရာ လုပ္ခ်င္ရာ လုပ္ေနတာေတြဟာ ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုး ပုပ္သိုးသြားသလို ခံစားမိပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ေတြ႕ရတာေတြက ေခတ္ေရွ႕ပဲ ေျပးေနတာလား။ ေခတ္ဆန္ေနတာလား။ ကိုယ္ကပဲ ေခတ္တံုးေနတာလား ဆိုတာ မသိေတာ့ပါဘူး။ က​ြၽန္မဆိုလိုခ်က္က အလုပ္သြားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ထိုင္မသိမ္း၀တ္ျပီး သြားဖို႕ ေျပာေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားအျမင္ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမေတြနဲ႕ ေနေနတဲ့သူေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အေန အထိုင္၊ အ၀တ္အစား အနည္းငယ္ ျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆို ခုေနာက္ပိုင္းေတြ႔ရတာ ျမိဳ႕လယ္ေခါင္ေတာင္ ဖင္ေပၚေခါင္းေပၚျဖစ္ေနၾကတာေတြ အေတာ္မ်ားလာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္ ဘယ္ေနရာေရာက္ေနလဲ ႏုိင္ငံမ်ားမွားေနလား ထင္မိပါတယ္။ ဒါေတာင္ ေရႊတိဂံု ဘုရားေပၚတက္ရင္ ေဘာင္းဘီတို၊ စကပ္တို မ၀တ္ရ ကန္႕သတ္ထားေတာင္မွ တက္ခ်င္တဲ့သူေတြက မနည္းမေနာ ရွိေသးတယ္။ 

9/03/2012

ေအာင္ျမင္ေသာ စကားေျပာေကာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္


လူရယ္လို႔ ျဖစ္လာတာနဲ႔အမွ် လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ အမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္က်င္လည္ရမည္မွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုရာတြင္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္သည့္ စကား၊ နား၀င္ခ်ဳိေသာ စကား အမ်ားလက္ခံႏုိင္ေသာ စကားႏွင့္ လက္မခံႏုိင္ေသာ စကားမ်ားလည္း ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ယခုတင္ျပခ်င္ တာကေတာ့ လူမႈပရိသတ္အလယ္မွာ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့နဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ မိမိေျပာခ်င္ေသာ စကားမ်ားကို လူမ်ားစိတ္၀င္စားဖို႔နဲ႔ ဂရုတစိုက္နားေထာင္ေစရန္ အတြက္ ေတြ႕ၾကံဳရသမွ် ေျပာျပရျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္ ေမြးလာကတည္းက စကားေျပာေကာင္းေသာ သူမ်ား မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာေလ့က်င့္ယူၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေလးေတြ ေျပာျပခ်င္ ပါတယ္။ ကၽြန္မ အရင္တုန္းက လူအမ်ားအလယ္မွာ စကားေျပာဖို႔ ႏႈတ္ဆြံ႕အ ၿပီး မ၀ံ့မရဲျဖစ္တဲ့သူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာဘဲြ႕လြန္ဒီပလိုမာတက္ၿပီးေနာက္ ပေရာဂ်က္ ႏွစ္ခု လုပ္ေဆာင္ရပါတယ္။ တစ္ခုက ICT Development ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေနာက္တစ္ခုက Software Project လုပ္ရပါတယ္။ ပေရာဂ်က္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို အဖဲြ႕၀င္ငါးဦးနဲ႔ ဖဲြ႕စည္းဖို႔ ေက်ာင္းက သတ္မွတ္ခ်က္ခ်ေပးပါတယ္။ ပေရာဂ်က္ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါမွာ အဖဲြ႕အစည္းနဲ႔ေနဖို႔ က်င့္သားရလာသလို တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးစိတ္ဓာတ္အရေကာ ေနထိုင္မႈပံုစံေတြပါ ညွိယူရတဲ့ အေနအထားေတြပါ ရွိလာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္တာက ေနာက္ဆံုး အဆင့္အေနနဲ႔ Presentation ေလးခါ ျပဳလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ပထမတစ္ခါက အစမ္းေလ့က်င့္မႈနဲ႔အတူ ဆရာေတြ အမ်ားႀကီးအလယ္မွာ ကိုယ္ေရးသားထားတဲ့ Development Plan ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔တာ၀န္ခဲြထားတဲ့အတိုင္း ကိုယ့္အပိုင္းနဲ႔ ကိုယ္ ေျပာၾကားၿပီး အျပန္အလွန္ေမးခြန္းေတြ ေျဖၾကားရပါတယ္။

8/20/2012

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္း မၿမဲၾကတာလဲ

ဒီလိုပံုစံကို သေဘာက်တာလား


စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ ပဓာနက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း မရွိပဲ တစ္ေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာ သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိတာကို ေတြ႔ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြေၾကာင့္ ေျ
ပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနသလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၀န္ထမ္းဆိုတာကလည္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးေျပာင္းခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုေၾကာင့္လား ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ခ လစာေငြေၾကာင့္လား၊ ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားၾကည့္မိျပန္ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ၾကလို႔လား။ ေျပာရရင္ေတာ့ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Management အေတာ္လိုေသးတယ္ လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေျပာေတာ့သာ Human Resource၊ Human Resource ေနရာတိုင္းမွာ ၾကားေနရတယ္။ ဒီေတာ့ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္မိတယ္။ ဒီ Human Resource ဆိုတာႀကီးက ဘာလဲေပါ့။ တကယ္လို႔သာ HR အဲ အလြယ္ပဲ ေခၚလိုက္မယ္။ အမွန္တကယ္သာ HR နဲ႔သာ စနစ္တက် စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္က ထြက္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္မိတယ္။ ကၽြန္မ သိသေလာက္ သံုးသပ္ၾကည့္မယ္။ HRဆိုတာ Humanေတြကို Focus လုပ္တာ။ ေနာက္ HRနဲ႔လည္း မၿပီးျပန္ဘူး၊ Admin ဆိုတာ ပါရဦးမယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ခဲြျခားၾကည့္ေတာ့ Adminပိုင္းက ဥပေဒအတိုင္းတို႔၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမွမဟုတ္ အရာအားလံုးကို စီမံတာ လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္း HRရဲ႕ သေဘာ သဘာ၀ကေတာ့ လူေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အဓိကက လူေတြကို ကိုင္တြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူကို လူသားကဲ့သို႔ ပံုစံျမင္ၿပီး ဆက္ဆံတဲ့ ပံုစံပိုင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

8/11/2012

စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး၏ အက်င့္စာရိတၱ            အက်င့္စာရိတၱက စကားလံုးမ်ားထက္ တာသြားလွေပသည္။ အေပြးျမင္ အပင္သိဆိုသလို သင့္ဘ၀ အေျခအေန ကို ၾကည့္ကာ သင္မည္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ဦးစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရပါမယ္။ အက်င့္စာရိတၱဆိုသည္မွာ ကၽြန္မတို႔ အမွန္တကယ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို သိႏုိင္မည္။ ကၽြန္မတို႔ လူဘ၀ျဖစ္တည္လာမည့္ ေနရာ၊ မိဘ၊ ကေလးဘ၀ စသည္တုိ႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းအျပင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကိုမူ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။
            တကယ္ေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ားက တာရွည္ခံတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။ သင့္အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားက သင့္ဘ၀ကို တည့္မတ္ေပးႏုိင္သလို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသလို သင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဗူးေပၚသကဲ့သို႔ ေပၚလာၿပီး သင္ စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရမွာပါ။ တကယ့္အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့ခ်ိန္မွာ သင့္အက်င့္စာရိတၱအမွန္က သင့္ကို တည့္မတ္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားသြားခြင့္ကို ေပးပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ရ မည္နည္း။ အခ်က္ သံုးခ်က္ပဲ အရင္ရွာေဖြပါ။ 

7/31/2012

စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးလူေတြ ဟုတ္ရဲ့လား

လူတိုင္းဟာ စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႔ရွာေနၾကတာ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မ်ား စိတ္ခ်မ္းသာမႈ႔ကို ရမယ္ ထင္ေနၾကသလဲ။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းက ကိုယ့္ေခါင္းထဲထည့္ေပးတဲ့ အယူအဆျဖစ္တဲ့ ” သူမ်ားထက္ပိုၿပီး အဆင့္အတန္းျမင့္ျမင့္ေနနိုင္ရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္၊ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားရွိရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္၊ ရာထူးေတြအျမင့္ႀကီးရွိရင္ စိတ္ခ်မ္းသာမယ္ ” လို႔ ထင္ေနၾကတယ္။
ဒီလိုလူေတြဟာ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုးလူေတြ ဟုတ္ရဲ့လားဆိုတာ တကယ္လက္ေတြ႔ အကဲခတ္ၾကည့္စမ္းပါ။ အခ်ဳိ႕ကိစၥေတြမွာ ပစၥည္းဥစၥာ၊ ရာထူးအဆင့္အတန္းျမင့္မားတဲ့လူေတြဟာ စိတ္အဆင္းရဲ ဆံုးလူေတြျဖစ္ေနတာ ေတြ႔ရတယ္။

ဖူးေျမာ္ရေအာင္ေနာ္


ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
ၾကည္ညိဳစြာ ဖူးေျမာ္ေစဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

7/04/2012

ေျပာင္းလဲမႈကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၾကမလဲ

ေဟာေျပာပဲြသြားေရာက္နားေထာင္ျပီး ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်လိုက္ပါတယ္။
Myanmar Tourism Federation ၏ ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ Myanmar Hospitality
Professional Assocation (MHPA) တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို
ရင္ဆုိင္ျခင္းဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒါက္တာ ေအာင္ထြန္းသက္က
ေဟာေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ ေဟာေျပာသြားတာေတြကေတာ့ ေန႔တိုင္း
ေျပာင္းေနပါတယ္တဲ့။ ေျပာင္းလဲမႈက ျမန္ဆန္တယ္။ ေျပာင္းေနတာကို မေျပာပဲ
ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၾကမလဲဆိုတာကို အရင္သံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။ အမ်ားအားျဖင့္
လူငယ္ေတြအတြက္ အဓိကေျပာမွာေပါ့ေလ။ ပထမဆံုး အနာဂတ္အတြက္ကို စဥ္းစား၊ ေနာင္
၄ ႏွစ္၊ ၅ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ၊ ဘာေတြျပင္ဆင္ရမလဲဆိုတာသာ
အစီအစဥ္ခ်သင့္တယ္။ change ကို လိုက္ႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကရမယ္။ အေကာင္းကို
မျမင္တတ္တဲ့သူေတြ အခြင့္အေရးရွိလာရင္ေတာင္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္။
အခက္အခဲျဖစ္တာကို ႀကိဳဆိုဖို႔ လိုတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနျဖစ္ေနတာ ၾကည့္ရင္
အေတာ့္ကို စိတ္၀င္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒီေန႔နဲ႔ မနက္ျဖန္ေတာင္ မတူပဲ
ေျပာင္းလဲေနရမယ္။

7/03/2012

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားေန႔ကို ႀကိုဆိုၾကရေအာင္

အင္း... ကြၽန္မ ခုေျပာမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ား
ျမန္မာပီသျပီး ယဥ္္ေက်းမႈကို ထိန္းသိမ္း ေစခ်င္တဲ့ ေစတနာတစ္ခု ကြၽန္မရဲ႕
စိတ္မွာ ကိန္းေအာင္းေနမိပါတယ္။ ကြၽန္မကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာပီပီ ကံ၊ ကံ၏
အက်ဳိးတရားေၾကာင့္ မိန္းမျဖစ္လာရေပမဲ့ ျမန္မာမိန္းမေလးဘ၀ ျဖစ္လာရတာကို
၀မ္းမနည္းပါဘူး။ ဂုဏ္ေတာင္ ယူမိပါေသးတယ္။ ဒီလိုပဲ
ကိုယ့္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ဘ၀ကို အားက်ျပီး စိတ္၀င္စားတဲ့
အေနာက္နိုင္ငံအမ်ားစုလည္း ရွိပါတယ္။ ကမၻာမွာျမန္မာေဟ့လို႔ ေျပာလို႔ရေအာင္
ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈဟာ တိုင္းတပါးေတြနဲ႔ မတူေအာင္ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ႔လွ ပါတယ္။
ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ သိမ္ေမြ႕လွတဲ့အျပဳအမူ၊ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုေတြဟာ
ခုမွမဟုတ္ပါဘူး။

6/26/2012

"ဟယ္လို" တို႔ရယ္

ေၾသာ္...
ကမၻာ့ရြာတဲ့။
လူအမ်ားေျပာတဲ့စကား
နားမွာ ပဲ့တင္ထပ္
အထပ္ထပ္ၾကားေယာင္
လိုင္းကားေပၚတက္
ကားခအေပး
စပယ့္ယာအသံ
"ဟယ္လို"တဲ့.....။
၂ သိန္းတန္ဖုန္း
က်ယ္ျပန္႔ေနျပန္
လမ္းေဘးေစ်းသည္
ေစ်း၀ယ္ကို သူ စိတ္မ၀င္စား
သူ ေျပာေနတာ
"ဟယ္လို" တဲ့......။
လမ္းေလွ်ာက္ရင္း ၀င္တိုက္
ေတာင္းပန္တဲ့အေျပာ
ၾကားရေလမလား
ဂရုစိုက္ နားေထာင္
"ဟယ္လို" ၾကားရလားတဲ့။
ရြာေတာ့ ရြာပဲ
တျဖည္းျဖည္းနဲ႔
ယဥ္ေက်းမႈမဲ့ရြာမ်ား
ျဖစ္သြားမွာ စိုးရိမ္မိတယ္
"ဟယ္လို" တို႔ရယ္......။

6/05/2012

ယုံလိုက္ရမလား

ေခတ္တစ္ေခတ္ရဲ႕ေျခလွမ္း
လွမ္းအ၀င္မွာ
ေျပာင္းလဲျခင္းေတြ စေနျပီတဲ့
လူအမ်ား ေျပာတဲ့စကား
ယုံလိုက္ရမလား...
ဘတ္စ္ကားစီးရင္း စဥ္းစား
ကားလမ္းေၾကာကလည္း ပိတ္လိုက္တာ
ဟုိနားဒီနား စီးတာေတာင္
ႏွစ္ညအိပ္သံုးရက္ အေ၀းခရီးသြားေနသလို
ေရာက္တဲ့ခရီး ၀မ္းသာအားရ ဆင္းေနစဥ္
အေမွာင္ကမၻာထဲ စေလွ်ာက္လွမ္းမိ
ဟိုက္...
ငါတို႔ရပ္ကြက္ မီးပ်က္ေနပါလား....
ဒါေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းသေဘာတရားေပလား....
ဘတ္စ္ကားခရီးစဥ္ကအစ
i Pay card နဲ႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလာ
i Pay Card နဲ႔ စီးျပန္ေတာ့ စက္ပ်က္ေနသတဲ့
စပယ့္ယာအသံ ၾကားေယာင္ျပန္
ျဖည္းျဖည္းေလွ်ာက္ရင္ ေ၀းေ၀းေရာက္မယ္
စကားမ်ားမ်ားကိုလည္း
မနက္ျဖန္မွ ေျပာေတာ့မယ္.....

5/25/2012

အလွရွာသူ

အလွတရား
ရင္မွာထား
ေရၾကည္တစ္အိုး
ထမ္းပိုးလွဴကာ
အလွရွာသူ....။
ၾကာငုံတစ္ဖူး
ဆြတ္ခူးလွဴကာ
အလွရွာသူ...။
ဆီမီးတစ္ခြက္
တင္ဆက္လွဴကာ
အလွရွာသူ...။
ပုတီးတစ္ကံုး
စဲြသံုးေမြ႕စြာ
အလွရွာသူ...။
ယူတတ္လွ်င္ရ
လွဴတတ္လွ်င္ လွသတဲ့...။
ဘ၀မွာ အလွရွာ
ရွာတတ္ရင္ ခရီးမေ၀း
ကုသိုလ္ေရးမို႔
ပီတိေ၀ေစဖို႔
တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္
အလွဴျပဳၾကပါစို႔....

5/13/2012

အေမမ်ားေန႔သတိတရ

အားလံုးရဲ႕အေမ

ကမၻာေျမေပၚ ေျခမခ်ခင္ကတည္းက
ကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြား
မၿငီးမျငဴ ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့တဲ့အေမ
သားသမီးေတြအတြက္ အေမဟာ
စမ္းေခ်ာင္းကေလးတစ္ခုေပါ့။

ေအးျမေမတၱာ အၾကင္နာေတြ အျမဲေပးတဲ့
အေမ့ရဲ႕အရိပ္ လႊမ္းမိုးေနခဲ့
ေလာကမွ အေမဆိုတာ
သားသမီးေတြအတြက္ မရွိမျဖစ္
ေရၾကည္တစ္ေပါက္ေပါ့။

ဘ၀လႈိင္းထန္ ဘယ္လိုပင္ၾကမ္းၾကမ္း
အျပံဳးမပ်က္ ေမတၱာဖက္လ်က္
သားသမီးမ်က္ႏွာ တစ္ခ်က္မညွိုဳးေအာင္
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေပါ့။
သားသမီးဆို လိမ္မာ ဆိုးေပ မခဲြျခားပဲ
ေမတၱာမပ်က္ ဆက္ခ်စ္လ်က္ေပါ့။

အေမရဲ႕ေမတၱာဟာ
စမ္းေခ်ာင္းေလးဆိုတဲ့အတိုင္း
တသြင္သြင္ တၿငိမ္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းတဲ့အသြင္နဲ႔
အစဥ္အျမဲ စီးဆင္းေနစျမဲေပါ့။

အေမဟာ
သားသမီးေတြရဲ႕အရိပ္
သားသမီးေတြရဲ႕ဘ၀
သားသမီးေတြအတြက္ေတာ့
ျမင္းမိုရ္ေတာင္မက ေက်းဇူးႀကီးလွ
မာတာမိခင္ ေက်းဇူးရွင္ကို
ေက်းဇူးေက်ေအာင္
ဘယ္လိုဆပ္မည္နည္း....

4/18/2012

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္ျခင္း

ၿမိဳ႕မ်ားစြာထဲမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ဘာေၾကာင့္ စည္ကားဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ေနသနည္း
အေျဖရွာၾကည့္ေတာ့ လူေနမႈထူထပ္ေနျခင္းနဲ႔
လူတန္းစားအလႊာအသီးသီးရွိျခင္းဆိုတဲ့အေပၚတြင္ မူတည္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
ခ်မ္းသာေသာ လူေတြခ်ည္းပဲ စုေနတာမဟုတ္သလို လက္လုပ္လက္စားေတြပဲ
ရွိေနတဲ့၀န္းက်င္လည္းမဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ လူတန္းစားအလႊာ
အသီးသီးရွိေနလို႔ပါပဲလို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့
ရန္ကုန္ျမိဳ႕သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ျမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အႀကီးဆုံးဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕လည္း ျဖစ္တယ္။
လတၱီတြဒ္ ေျမာက္ ၁၆ ံ ၄၆ ႏွင့္ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ အေရွ႕ ၉၆ ံ ၁၀ ဆုံရာမွာ
တည္ရိွပါတယ္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေခၚ လႈိင္ျမစ္ႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္း၊
ပဲခူးေခ်ာင္းတုိ႔ဆုံရာ အရပ္မွာ ရွိၿပီး။ ပင္လယ္ကူးသေဘၤာႀကီးမ်ားဟာ
ပကတိအားျဖင့္ လုံျခံဳေသာ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းကို ၀င္ထြက္သြားလာႏုိင္ၾကတယ္ေလ၊
ရန္ကုန္ျမိဳ႔ဟာ ျပည္တြင္းေက်ာေထာက္ေနာက္ခံနယ္မ်ားႏွင့္လည္း ကုန္းလမ္း၊
ေရလမ္း၊ ေလေၾကာင္းလမ္းတုိ႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရးလည္း ေကာင္းတယ္။ ေနာက္ၿပီး
ျမိဳ႕ရဲ႕ေျမာက္ဖက္ ၁၁ မုိင္မွာ ေခတ္မီေလယာဥ္စခန္းရိွျခင္းေၾကာင့္လည္း
ပိုၿပီး ထင္ရွားတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာမွာလည္း ေတာ္ေတာ္ကို အဆင္ေျပၿပီး
သြားလာေရးလည္း လြယ္ကူအဆင္ေျပတယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ကို အမ်ားက
ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ တံခါးမႀကီးသဖြယ္ ျဖစ္ၿပီး ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးအတြက္
အခ်က္အျခာဌာနလည္း တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္
စီးပြားေရးလုပ္လို႔ အဆင္ေျပလို႔လည္း လူတန္းစားမေရြး စုေ၀းရာေနရာအျဖစ္
သတ္မွတ္ၾကတာေပါ့။ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့အခါမွာ ေလ့လာမိသေလာက္ တူရာတူရာ
လုပ္ငန္းမ်ားကို ေနရာတစ္ေနရာထဲမွာ ေရာင္း၀ယ္ၾကတာကို
ေလ့လာေတြ႕ရွိရျပန္တယ္။ 

4/03/2012

ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုိအပ္ခ်က္မ်ား


(Critical Success Factors)
    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT နည္းပညာကို အသံုးျပဳသည့္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားရွိႏုိင္ရန္မွာ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏုိင္မွသာ ျဖစ္ပါသည္။ ICT ကို အသံုးျပဳေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးမခ်ႏုိင္လွ်င္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈကို ေကာင္းစြာရရွိႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။
    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT ကို ေအာင္ျမင္စြာ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ႏုိင္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ႀကိဳတင္ဆန္းစစ္ သိရွိထားႏုိင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁။ ေတြ႕ၾကံဳႏိုင္သည့္ အခက္အခဲမ်ား
(က) ICT လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္မည့္ အဖဲြ႕အစည္း၏ အားနည္းခ်က္
    မိမိအဖဲြ႕အစည္းအတြက္ ICT လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိက်ရွင္းလင္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းစြာ မသတ္မွတ္ႏုိင္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းကို ေသခ်ာစြာ မျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္၏ ဒီဇိုင္းသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိေတာ့ဘဲ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ကာ စရိတ္ပိုမိုကုန္က်တတ္ပါသည္။

(ခ) ကၽြမ္းက်င္ေသာ လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ မရွိျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အရည္အခ်င္းမီ ကၽြမ္းက်င္လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ မရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စနစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္၊ စနစ္ကို ပံ့ပိုးရန္ မ်ားစြာ အခက္အခဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ) ဘတ္ဂ်က္လံုေလာက္စြာ မရရွိျခင္း
    ICT လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ICT လုပ္ငန္းကို ရွိေသာ ဘ႑ာေငြျဖင့္ အလုပ္ျဖစ္ရံုမွ်သာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတစ္ပိုင္းတစ္စျဖင့္ မျပီးစီးႏိုင္သကဲ့သို႔ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းစရိတ္လည္း ပိုမိုကုန္က်ႏုိင္ပါသည္။

(ဃ) နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈ
    ICT လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လွ်င္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိေသာ Hardware ႏွင့္ Software မ်ား အသံုးျပဳႏိုင္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္။

(င) ၀န္ထမ္းမ်ားက အေျပာင္းအလဲကို လက္မခံလိုျခင္း
    ICT နည္းပညာမ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း ယုံၾကည္လက္ခံမႈ မရွိႏုိင္ေသးျခင္း၊ နည္းစနစ္အသစ္ကို လက္ခံအသံုးျပဳရန္ ၀န္ေလးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

(စ) ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္ကို တာ၀န္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားက လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈ အားနည္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

(ဆ) ယုံၾကည္စိတ္ခ်မရမႈ (Trust) မရွိေသးျခင္း
    အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ICT လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္မည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူလူထု စသည္တို႔သည္ ICT လုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ မရွိေသးျခင္းေၾကာင့္ ICT Service ကို လက္ခံရန္ ၀န္ေလးၾကျခင္းမ်ဳိးကုိ ကနဦးပိုင္းတြင္ ေတြ႕ရတတ္ပါသည္။
    အထက္ေဖာ္ျပပါ အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္ရန္ (သို႔) ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္အတြက္ ICT လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ဌာနမ်ားသည္ စနစ္တက် စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၂။ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(က) ICT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေသခ်ာစြာ ေရးဆဲြျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို ေသခ်ာစြာ ႀကိဳတင္ေရးဆဲြၿပီး အပိုင္းက႑အလိုက္၊ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားအလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္မ်ားကို အေသးစိတ္ စီမံထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ လုိအပ္မည့္ သြင္းအားစုမ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီမံထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည့္ သြင္းအားစုမ်ားကိုလည္း ျပည့္စံုစြာ စီမံထားရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ တာ၀န္ယူမည့္ Agency ကိုလည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား အျပည့္အ၀ ေပးအပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မိမိအဖဲြ႕အစည္းမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္စြမ္းမရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ျပင္ကအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တဲြဖက္ေဆာင္ရြက္ရန္ (Outsource, not in-house) စီမံထားရမည္ ျဖစ္သည္။

(ခ) လူအင္အား ျပည့္စံုစြာ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ျခင္း
    ICT လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆံုး လုိအပ္ခ်က္တစ္ရပ္မွာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ လူအင္အားျပည့္စံုမႈရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပင္ပမွေသာ္လည္းေကာင္း တတ္ႏိုင္သမွ် စုစည္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဖဲြ႕အစည္းအတြက္ Change Management ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မည့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလည္း ICT လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္း Knowledge Worker မ်ားအသြင္သို႔  ေျပာင္းလဲသြားႏုိင္မည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။

(ဂ) လုပ္ငန္း ေငြေၾကးလိုအပ္မႈကို အေျဖရွာျခင္း
    လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ICT အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ ဘ႑ာေရး အကူအညီရရွိႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမွာ ပုဂၢလိက ကုမဏီမ်ားအား BOT, BOO, BTO စေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ) ယုံၾကည္မႈရရွိရန္ ထူေထာင္ျခင္း
    ICT ကို အသံုးျပဳမည့္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စြာ အသံုးျပဳလာေစရန္ စည္းရံုးဆဲြေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ျခင္း၊ လုံျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိျခင္း စသည္တို႔အား လက္ေတြ႕ျပသျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ ပိုမိုရရွိလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

(င) လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ISO Standard အသံုးျပဳျခင္း
    လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စနစ္ကို အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ စနစ္တီထြင္ထုတ္လုပ္သူမ်ား၊ စနစ္ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သူမ်ား စသည္အားျဖင့္ က႑မ်ဳိးစံုမွ လူပုဂၢိဳလ္တို႔ ပါ၀င္သည္ျဖစ္ရာ ယင္းတို႔အေပၚ ႀကီးၾကပ္မႈအားေကာင္းရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ISO Standard ကို အသံုးျပဳ၍ Implementation Project Management ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုပါက စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကီးၾကပ္မႈအားေကာင္းႏုိင္ေသာေၾကာင့္ စနစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

တန္ခူးလခ်ိန္ခါ


တန္ခူးလသည္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ပထမလျဖစ္ျပီး မတ္လႏွင့္ ဧျပီလတြင္ က်ေရာက္ပါတယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔ရဲ႕ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္ကူးအထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္သည္ သၾကၤန္ျဖစ္ပါတယ္။ သၾကၤန္ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္ တန္ခူးလတြင္ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ႏွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္ပဲြေတာ္တြင္ ေရပက္ကစားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့သည္ တေကာင္းေခတ္ကပင္ စတင္က်င္းပခဲ့ျပီး ပုဂံေခတ္မွာ ပိုမိုထင္ရွားလာတယ္လို႔ ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။
ေရသည္ ေအးျမၾကည္လင္ျခင္း၊ အညစ္အေၾကးကို ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေရကိုသား၍ အၾကားမထင္ဘဲ ဆက္စပ္ေနျခင္းဟူေသာ နိမိတ္သံုးပါးကို ေဆာင္ပါတယ္။ ထိုနိမိတ္သံုးပါးအရ ႏွစ္ေဟာင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေဆးေၾကာသန္႔စင္သည့္သေဘာ၊ ျပည္သူအေပါင္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ႏွစ္သစ္ကူးေရစင္ကဲ့သို႔ ေအးျမၾကည္လင္ေစသည့္အျပင္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ေရကိုသား၍ အၾကားမထင္ကဲ့သို႔ စည္းစည္းလံုးလံုး ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထိုင္ ဆက္ဆံၾကရန္ဟူေသာ မြန္ျမတ္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာတို႔သည္ ႏွစ္သစ္ကူး သၾကၤန္ပဲြေတာ္ကို ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္အရ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈမ်ားကို ယွဥ္တြဲကာ ဆင္ႏႊဲသည့္အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကိုလည္း ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။ ခ်စ္စရာ ျမန္မာႏွစ္ကူး အတာသၾကၤန္မွာ စိတ္ရင္းမ်ားနဲ႔ ျပံဳးေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ႏွစ္သစ္အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

4/02/2012

သင္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကို ျမဲျမဲျမံျမံ ဆုပ္ကိုင္ထားႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း

သင္၏ ေငြေၾကးေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စည္းစနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ အရင္ဆံုး
ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ပါ။
မည္သည့္အသံုးစရိတ္အတြက္ ေငြပမာမည္မွ် သံုးစဲြႏုိင္သည္ ဆိုသည့္
အစီအစဥ္ေရးဆဲြထားျခင္း မရွိပါက ၀င္ေငြ၊ လစာမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀င္မလာမီ
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားအား ပိုမိုသံုးစဲြထားမိတတ္ပါတယ္။
အဲဒီအခါက်ရင္ ၀င္ေငြအသစ္မ်ား ၀င္ေရာက္မလာမီ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
လက္ခ်ည္းသက္သက္ မေလာက္မငွ ဘ၀နဲ႔ အသက္ဆက္ေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေငြကို
အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားတြင္ သံုးစဲြရန္အတြက္သာ တာစူထားသင့္ပါတယ္။ ေငြကို
မည္သည့္အခါမွ် အလဟႆ ျဖဳန္းတီးမပစ္သင့္ေပ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕
ေန႔စဥ္၀င္ေငြမ်ားအား စနစ္တက် စိစစ္သံုးစဲြမွသာ ေငြေၾကး
ၾကပ္တည္းမႈအေျခအေနကေန လြတ္ေျမာက္ႏုိင္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။
တစ္ခါတေလ ၀င္တဲ့ေငြနဲ႔ သံုးတဲ့စရိတ္က မေလာက္မငျဖစ္တတ္တာကို သင္ေတြ႕ရမည္
ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။ ကၽြန္မ အျမင္အရေျပာရရင္ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြကို
စာရင္းျပဳစုမႈ မျပဳလုပ္ပဲ ၀င္သမွ်ကို သံုးစဲြလိုက္ျခင္းေၾကာင့္သာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အရင္ဆံုး ျပဳလုပ္သင့္သည္ကေတာ့ သံုးစဲြခြင့္ရွိသည့္ ပမာဏသည္
၀င္ေငြႏွင့္ ညီမွ်ေနရပါမယ္။ ရ/သံုးေငြစာရင္း ေရးဆဲြထားရွိျခင္းျဖင့္
သင္ရဲ႕ ေငြေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းႏွင့္
သံုးစဲြႏိုင္သည့္ လက္နက္ေကာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါမယ္။

ဒီေတာ့ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေသခ်ာ မွတ္သားထားျပီး အပိုမသံုးပဲ
လိုအပ္ေသာ အသံုးစရိတ္ကိုသာ ထုတ္သံုးၾကည့္လုိက္ပါ။ မိသားစုတစ္စုစီရဲ႕
အေျခအေနခ်င္းကေတာ့ တူညီမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဦးစားေပးစာရင္းေတြလည္း
တူညီၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အရမ္းအေရးၾကီးတာနဲ႔ မလိုတာကို ခဲြျခားသိရွိမွသာ သင္
သီးသန္႔စီထားရွိျပီး လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုေတြ
ဘာေၾကာင့္ ေငြေၾကးၾကပ္တည္းသနည္းလို႔ အျမဲစဥ္းစားၾကည့္မိသည္။ ၀င္ေငြနဲ႔
ထြက္ေငြ မညီမွ်ျခင္းေၾကာင့္သာ

ျဖစ္သည္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အေျဖထြက္ရွိသည္။ တကယ္လို႔ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ အတက္အက်
အနည္းအမ်ား မညီမွ်ရင္ေတာ့ သင္က ေငြပမာဏ မ်ားမ်ား၀င္ေသာအခါေတြမွာ
ေငြမ်ားမ်ား ပိုမို စုေဆာင္းထားရွိလိုက္ပါ။ ေငြနည္းနည္းပိုရေသာ လေတြမွာ
အစားအေသာက္ေတြကို ဦးစားမေပးပါနဲ႔။ ငါေတာ့ ေငြေလး ရွိတုန္း
ေၾကးအိုးေလးေသာက္လိုက္ဦးမွ၊ ဘဲကင္ေလး စားလိုက္ဦးမွ အလုပ္သြားတာ
ေနာက္က်ေနျပီ ကားငွားသြားမွဆိုတဲ့ အသံုးေတြလည္း တတ္ႏုိင္သမွ်
မလုပ္မိပါေစနဲ႔။ သင့္အတြက္ သိပ္အေရးမၾကီးေသာ အရာ၊
ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားခဲ့ေသာ အရာမ်ားအေပၚ အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး
အလြန္အေရးပါေသာ အရာမ်ားကိုသာ ၀ယ္ယူရန္ သင္ သံုးသပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခုက ၾကားရက္တိုင္း သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပန္စစ္ေဆးပါ။
အမ်ဳိးအစားတိုင္းရဲ႕ အမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ ကိုယ္သံုးမယ့္ တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ
ကုန္က်ခဲ့မႈမ်ားကို ေရးခ်မွတ္သားလိုက္ပါ။
အဲ ေနာက္တစ္ပတ္ကုန္တိုင္း တစ္ေန႔ခ်င္းစီ သံုးခဲ့သမွ်ကို
အႏွစ္ခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ အမ်ဳိးအစားအားလံုးအေပၚ သံုးစဲြခဲ့မႈမ်ားကိုလည္း
စာရင္းခ်ဳပ္ၾကည့္ပါ။ ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ခဲြျခမ္းစိတ္ျဖာ
ေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္က်ရင္ေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ ေမးခြန္းေလးေတြ ေမးၾကည့္သင့္ပါျပီ။
၁။ ငါ့ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားက ငါ့ရဲ႕ ၀င္ေငြထက္ ပိုမ်ားေနသလား။
၂။ ငါ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ၾကည့္တဲ့အခါ ငါ့အတြက္ ဘာေကာင္းက်ဳိးေတြ ရရွိခဲ့သလဲ။

ဒီလို သံုးသပ္ၾကည့္ျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သင္ရဲ႕ဘ၀မွာ
ေငြေၾကးအရာမွာ ေငြ မ်ားမ်ားက်န္ရွိေနေစဖို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့
နည္းလမ္းကေတာ့ ႏွစ္သြယ္ရွိပါတယ္။ ဘာေတြလဲဆိုေတာ့ ပထမတစ္နည္းက
၁။ ေလ်ာ့နည္းသြားေသာ စရိတ္စကမ်ားအတြက္
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ ၀င္ေငြ တိုးမလာပါက
- သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ပါ။

ေနာက္တစ္နည္းကေတာ့
၂။ ပို၍ မ်ားလာေသာ ၀င္ေငြ
အကယ္၍ သင္ရဲ႕ အသံုးစရိတ္မ်ားကို မေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါက
- ၀င္ေငြ တိုး၍ ရွာၾကည့္ဖို႔သာ လိုပါေတာ့တယ္။

တစ္ခါတေလ အသံုးလိုေသာ ပစၥည္းေတြကေတာ့ ကၽြန္မတို႔အတြက္
အျမဲတမ္းျဖစ္ေပၚေနတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ နားလည္ထားပါတယ္။ ေန႔စဥ္စားေသာက္ေနေသာ
အစားအေသာက္ စားေသာက္ျခင္း ေနာက္ ေနစရာေနရာအတြက္လည္း ကၽြန္မတို႔အတြက္
ေတြးပူေနရပါေသးတယ္။ ေနာက္ အ၀တ္အထည္ကလည္း မ၀ယ္လိုမျဖစ္တဲ့အေနအထားေပါ့ေလ
ေနာက္ အိမ္စရိတ္ မီတာခ ဘာခ ညာခေတြကလည္း ရွိေသးတယ္။ ဒါေတြကေတာ့
ေလွ်ာ့လို႔ရမည္ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္မ ကိုယ္ေတြ႕ ခံစားမိပါတယ္။ ဒီေတာ့
၀င္ေငြလည္း တိုးပြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အစီအစဥ္ေလးေတြ
ေရးဆဲြၾကည့္ေပါ့ေနာ္။ ၀င္ေငြအေျမာက္အျမား လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့
လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား တိုးျပီး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္အားခ
ပိုရတဲ့ အလုပ္လုပ္ၾကည့္ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ၀င္ေငြကို
စုျပီးျပီဆိုရင္ေတာ့ ၀င္ေငြရေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ
ျပဳလုပ္ၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေခတ္ကာလအေျခအေနအရ
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွ အိမ္ေထာင္ဦးစီးတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္စာကို တစ္မိသားစုလံုး
စားႏုိင္တဲ့အေနအထားပါ။

ဘယ္အခ်ိန္ကလည္းဆိုေတာ့ ကၽြန္မတို႔ငယ္ငယ္အရြယ္ေလာက္ကပါ။ ခုေတာ့
ဒီလိုမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ တစ္မိသားစု လူကုန္ အလုပ္လုပ္မွ ၀မ္း၀ရံု
စားေသာက္ႏုိင္တဲ့အေနအထား ေခတ္အေျခအေနကို ေရာက္ရွိေနတာကို သင္တို႔လည္း
ေတြ႕ရွိမယ္လို႔ ကၽြန္မ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ေငြကို
အစီအစဥ္ေရးဆဲြၾကည့္တာက ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ ကားေမာင္းတာနဲ႔
အလားသဏၭာန္တူပါတယ္။ တကယ္လို႔သာ ကားေမာင္းရွိန္ကို
အရွိန္ျမွင့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လမ္းေပၚ ေရြ႕လ်ားသြားႏိုင္ပါတယ္။
ဒီလိုမွမဟုတ္ဘူး။ ဘရိတ္ကိုပဲ ခဏခဏနင္းေနမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ သင္ မည္သည့္အရပ္မွ
ေရာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ကၽြန္မ သိသေလာက္ ေျပာရရင္ေတာ့ သင္မွာ
ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ေနာက္
အသံုးစရိတ္ေတြကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေလွ်ာ့ခ်ၾကည့္ရပါမယ္။ ဒီထက္ ပိုျပီး
အေရးၾကီးတာကေတာ့ ေငြေၾကးအသံုးစရိတ္ေတြကို ေရးမွတ္ထားသင့္တယ္ဆိုတာပါပဲ။
ခုခ်ိန္ကစျပီး ကၽြန္မ စမ္းသပ္ၾကည့္ေနတဲ့အတြက္ သင္လည္း စမ္းသပ္
လုပ္ေဆာင္ၾကည့္မယ္လို႔ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္ေနမိပါေတာ့တယ္။