ေလေဘးသင့္သူမ်ားကို လက္ခံထားတဲ့ဘုရား၀န္းက်င္ျဖစ္ပါတယ္။