8/20/2012

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဘာေၾကာင့္ ၀န္ထမ္း မၿမဲၾကတာလဲ

ဒီလိုပံုစံကို သေဘာက်တာလား


စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ရျခင္း၏ ပဓာနက်ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ႕ အေျခခံ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မွီေရးပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေနာက္ပိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ၀င္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ဳိးကို လုပ္ေဆာင္ၾကျခင္း မရွိပဲ တစ္ေနရာမွ ေနာက္တစ္ေနရာ သို႔ ကူးေျပာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနလွ်က္ရွိတာကို ေတြ႔ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ဘာေတြေၾကာင့္ ေျ
ပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ေနသလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္မိပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ၀န္ထမ္းဆိုတာကလည္း တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ကူးေျပာင္းခ်င္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အဖဲြ႕အစည္းေတြ၊ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ဖဲြ႔စည္းပံုေၾကာင့္လား ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ခ လစာေငြေၾကာင့္လား၊ ေနာက္တစ္နည္း စဥ္းစားၾကည့္မိျပန္ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔ သဟဇာတ မျဖစ္ၾကလို႔လား။ ေျပာရရင္ေတာ့ ကုမၸဏီအေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ ဖဲြ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပုံေတြကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Management အေတာ္လိုေသးတယ္ လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေျပာေတာ့သာ Human Resource၊ Human Resource ေနရာတိုင္းမွာ ၾကားေနရတယ္။ ဒီေတာ့ ျပန္လည္ သံုးသပ္ၾကည့္မိတယ္။ ဒီ Human Resource ဆိုတာႀကီးက ဘာလဲေပါ့။ တကယ္လို႔သာ HR အဲ အလြယ္ပဲ ေခၚလိုက္မယ္။ အမွန္တကယ္သာ HR နဲ႔သာ စနစ္တက် စီမံ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ဆိုရင္ ဒီ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္က ထြက္စရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလို႔ ျမင္မိတယ္။ ကၽြန္မ သိသေလာက္ သံုးသပ္ၾကည့္မယ္။ HRဆိုတာ Humanေတြကို Focus လုပ္တာ။ ေနာက္ HRနဲ႔လည္း မၿပီးျပန္ဘူး၊ Admin ဆိုတာ ပါရဦးမယ္။ ဒီႏွစ္ခုကို ခဲြျခားၾကည့္ေတာ့ Adminပိုင္းက ဥပေဒအတိုင္းတို႔၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း အတိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူမွမဟုတ္ အရာအားလံုးကို စီမံတာ လို႔ ျမင္မိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပိုင္း HRရဲ႕ သေဘာ သဘာ၀ကေတာ့ လူေတြကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး အဓိကက လူေတြကို ကိုင္တြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ လူကို လူသားကဲ့သို႔ ပံုစံျမင္ၿပီး ဆက္ဆံတဲ့ ပံုစံပိုင္းကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

8/11/2012

စီးပြားေရးသမားတစ္ဦး၏ အက်င့္စာရိတၱ            အက်င့္စာရိတၱက စကားလံုးမ်ားထက္ တာသြားလွေပသည္။ အေပြးျမင္ အပင္သိဆိုသလို သင့္ဘ၀ အေျခအေန ကို ၾကည့္ကာ သင္မည္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ဦးစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရပါမယ္။ အက်င့္စာရိတၱဆိုသည္မွာ ကၽြန္မတို႔ အမွန္တကယ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို သိႏုိင္မည္။ ကၽြန္မတို႔ လူဘ၀ျဖစ္တည္လာမည့္ ေနရာ၊ မိဘ၊ ကေလးဘ၀ စသည္တုိ႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းအျပင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကိုမူ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။
            တကယ္ေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ားက တာရွည္ခံတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။ သင့္အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားက သင့္ဘ၀ကို တည့္မတ္ေပးႏုိင္သလို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသလို သင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဗူးေပၚသကဲ့သို႔ ေပၚလာၿပီး သင္ စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရမွာပါ။ တကယ့္အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့ခ်ိန္မွာ သင့္အက်င့္စာရိတၱအမွန္က သင့္ကို တည့္မတ္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားသြားခြင့္ကို ေပးပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ရ မည္နည္း။ အခ်က္ သံုးခ်က္ပဲ အရင္ရွာေဖြပါ။