5/23/2008

အေျဖမ်ား

လျမတ္ကဆုန္ရဲ႕ မွတ္ခ်က္မွာ အေျဖမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားေလာင္းၾကံဳး၀ါးေသာ စကားသည္ အဘယ္စကားျဖစ္မည္နည္း။
ဒီမွာပါမိုးေသာက္ယံမွာ ရရွိတဲ့ ဥာဏ္သည္ အဘယ္ဥာဏ္ျဖစ္သနည္း။
ရရွိတဲ့ဥာဏ္ကေတာ့


ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳတဲ့ေန႔သည္ မည္သည့္ေန႔ ျဖစ္သနည္း။
ပရိနိဗၺာန္ျပဳတဲ့ေန႔ကေတာ

No comments: