5/28/2008

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပါ

ရြာထိပ္က ေလေဘးသင့္သူမ်ားကို ကယ္ဆယ္လက္ခံထားတဲ့ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းပံုစံျဖစ္ပါတယ္။

No comments: