5/16/2008

ကာတာၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ျမန္မာျပည္အတြက္ ေျပာၾကားခ်က္

ကာတာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကာတာႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


No comments: