ကာတာႏိုင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ျမန္မာမ်ားရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ကို ကာတာႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေတြ႕ရွိရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။