စားရလို႔ေတာ္ေသးတာေပါ့... ဒီထက္ဆိုးတဲ့ေနရာေတြ အမ်ားၾကီးရွိေသးတယ္။