ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္
ၾကည္ညိဳစြာ ဖူးေျမာ္ေစဖို႔ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။