အက်င့္စာရိတၱက စကားလံုးမ်ားထက္ တာသြားလွေပသည္။ အေပြးျမင္ အပင္သိဆိုသလို သင့္ဘ၀ အေျခအေန ကို ၾကည့္ကာ သင္မည္သူျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ တည္ေထာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ဦးစြာ အာ႐ံုစူးစိုက္ရပါမယ္။ အက်င့္စာရိတၱဆိုသည္မွာ ကၽြန္မတို႔ အမွန္တကယ္ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရာမ်ားကို ဆိုလိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သူ၏ အက်င့္စာရိတၱကို သိႏုိင္မည္။ ကၽြန္မတို႔ လူဘ၀ျဖစ္တည္လာမည့္ ေနရာ၊ မိဘ၊ ကေလးဘ၀ စသည္တုိ႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ ယင္းအျပင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ထူးခၽြန္မႈႏွင့္ ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးတို႔ကို မေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကိုမူ ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳႏိုင္ပါတယ္။
            တကယ္ေတာ့ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမ်ားက တာရွည္ခံတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ေပးစြမ္းပါလိမ့္မယ္။ သင့္အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားက သင့္ဘ၀ကို တည့္မတ္ေပးႏုိင္သလို ၿဖိဳဖ်က္ပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အေႏွးႏွင့္ အျမန္ဆိုသလို သင့္ အက်င့္စာရိတၱမ်ား ဗူးေပၚသကဲ့သို႔ ေပၚလာၿပီး သင္ စိုက္သည့္အတိုင္း ရိတ္ရမွာပါ။ တကယ့္အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕လာခဲ့ခ်ိန္မွာ သင့္အက်င့္စာရိတၱအမွန္က သင့္ကို တည့္မတ္ေသာ ဘ၀လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လႊားသြားခြင့္ကို ေပးပါတယ္။ တစ္ခါတေလ ျပဳျပင္သင့္သည္မ်ားကို ျပဳျပင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္က်ရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အက်င့္စာရိတၱကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳက်င့္ရ မည္နည္း။ အခ်က္ သံုးခ်က္ပဲ အရင္ရွာေဖြပါ။ 

တစ္အခ်က္က အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာထားပါ။
ႏွစ္အခ်က္က ေနာင္တရပါ။
သံုးအခ်က္က ဘ၀သစ္ကို စတင္ပါလို႔ ေျပာပါရေစ။
သင္မွာ မည္သည့္အားနည္းခ်က္မ်ဳိး ရွိေနတယ္၊ သင့္၀န္းက်င္မွ သူမ်ားေအာက္ နိမ့္က်ေနေသာ အရာမ်ားကို အခ်ိန္ယူကာ ျပန္စဥ္းစားပါ။ စဲြေနေသာ အမွားမ်ားကို ေတြ႕ေအာင္ရွာကာ သင္ သိရွိသေဘာေပါက္လွ်င္ ၀န္ခံပါ၊ ေနာက္တရပါ။ သင့္အားနည္းခ်က္ မ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ကို ခံယူပါ။ ၿပီးလွ်င္ ဘ၀အသစ္ကို စတင္ပါ။ ေကာင္းေသာ အက်င့္စ႐ုိက္ လကၡဏာမ်ား စတင္ျပဳက်င့္ပါ။ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အမွားအမွန္ကို ေ၀ဖန္ေထာက္ရႈၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားၾကမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမယ္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါတယ္။ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ့ ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးသမား တစ္ဦးသည္ သူ၏ လုပ္ငန္းအေပၚ အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူတတ္ရပါမယ္။ သူ တာ၀န္ယူ လုပ္ကိုင္သည့္ မည္သည့္ အလုပ္ကိုမဆို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္တတ္ရပါမယ္။ မည္သူမဆို ကိုယ့္တာ၀န္ ကိုယ္ ေက်ပြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ တိုးတက္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ေလးေတြ ပိုင္ဆိုင္ၾကရမွာပါ။ ဒီေတာ့ ဘယ္အရာေတြကို သတိျပဳရမလဲဆိုတာ ကၽြန္မ သိသေလာက္ေလး ေျပာျပပါဦးမယ္။
၁။ မိမိအမွားကို ၀န္ခံပါ။
၂။ လုပ္ငန္းပ်က္ကြက္မႈ မရွိျခင္း
၃။ ေငြအပို မသံုးျခင္း
၄။ အေသးစိတ္ကအစ ျပန္လွန္စစ္ေဆးတတ္ျခင္း
၅။ တိက်ေသာ အနာဂတ္ထားရွိျခင္း
၆။ တစ္ပါးသူကို အမွီသဟဲ မျပဳျခင္း
၇။ ႀကီးမားေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ရန္ ခဲရင္းေသာ္လည္း တုန္လႈပ္မႈ မရွိျခင္း
၈။ အစျပဳခဲ့သည့္အရာမ်ားကို လက္စသတ္တတ္ျခင္း ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြကိုသာ လိုက္နာေနတယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္ဟာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးဆိုတာ ယုံမွားသံသယမရွိေတာ့ပါဘူး။  

   သင့္လုပ္ငန္းကို ေအာင္ျမင္သင့္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ရန္ ဟန္႔တားေနသည့္အရာမွာ စိုးရြံ႕ထိတ္လန္႔တတ္ ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပရန္ ႀကီးမားေသာ တံတိုင္းျဖစ္သည့္ စိုးရြံ႕ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ဆိုသည့္ တံတိုင္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ရပါမည္။ သင္မွာ ရင္ဆိုင္ရဲသည့္ သတၱိ အမွန္ပင္ ေမြးျမဴႏိုင္ၿပီးဆိုရင္ သင့္ဘ၀ စတင္ ႏုိင္ၿပီလို႔ မွတ္ထားလိုက္ပါ။ အမ်ားစုမွာ အႏၱရာယ္ကင္းကင္းႏွင့္ မိမိ၏အားကို မစိုက္ထုတ္ဘဲ လုပ္သားမ်ား ငွားရမ္းကာ အလုပ္လုပ္လိုၾကပါတယ္။  စြန္႔စားျခင္းကို ျပဳသည့္ ေျခလွမ္းကို မလွမ္းရဲလွ်င္ ေရွ႕တြင္ ေစာင့္ေနသည့္ အခြင့္အလမ္း မ်ားအား လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးရပါမယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက ေပၚေပါက္လာမည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို တစ္ဖက္သတ္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ အခြင့္အေရးကို ကိုယ္တုိင္ဖန္တီးသူႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ကၽြန္မတို႔အေပၚသို႔ သက္ေရာက္လာရန္ ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ အျခားသူမ်ားက သင့္ကို တြန္းအားေပးမည့္အျဖစ္၊ လက္ခံမည့္အျဖစ္၊ အကူအညီတို႔ကို ေစာင့္မေနဘဲ သင္က စတင္ လႈပ္ရွားပါ။ ခုရႈပ္မွ ေနာင္႐ွင္းဆိုသည့္အတိုင္း ေနာင္ျဖစ္လာမည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ယခုကတည္းက ႀကိဳတင္ ရွင္းထုတ္လိုက္ပါ။
            စြန္႔ဦးတီထြင္ၾကသူမ်ားသည္ အမွားမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အမ်ားဆံုးၾကံဳေတြ႕ၾကရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ျခင္း အသီးအပြင့္ကိုလည္း စံစားၾကရပါတယ္။  လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ စီးပြားေရးတစ္ခုကို စတင္ေတာ့မည့္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အရင္ဆံုး သင္ဘာလိုခ်င္သည္ကို သင္ကိုယ္တိုင္ သိေနရပါမယ္။  အျပင္ပန္းမွ အလုပ္မ်ားကို ေခ်ာမြတ္ေအာင္ ဦးစြာ လုပ္ပါ။ သင္လည္း ၀င္ဆန္႔ႏုိင္ေစပါ။ ၿပီးမွ သင္၏အိမ္ကို တည္ေဆာက္ပါ။ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ဖို႔ တြန္းအားေပးပါ။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေျခအေန တည္ၿငိမ္ေရးကို ဦးစားေပးၿပီးမွ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အိမ္တြင္းေရးကို ပို၍ သာယာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စြန္႔စားျခင္းေတြကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ဖို႔ရန္ မိမိကိုယ္၌ ဆႏၵရွိဖို႔ လိုအပ္လွပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မွားရဲပါ။ အမွားသိၿပီး အမွန္ျပင္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေစခ်င္ပါတယ္။
စြန္႔ဦးတီထြင္ ဦးရဲျမင့္ေျပာေသာ စကားမ်ားလည္း ျပန္လည္တင္ျပခ်င္ပါေသးတယ္။
ကိုယ္က်င့္တရား လကၡဏာ (၂) ခုကေတာ့
၁။ အမွားနဲ႔ အမွန္၊ အေကာင္းနဲ႔ အဆိုး၊ ယဥ္ေက်းတာနဲ႔ ရိုင္းစိုင္းတာကို ခဲြျခားသိတဲ့ အရည္အခ်င္း။
၂။ မွန္တာ၊ ေကာင္းတာ၊ ယဥ္ေက်းတာကို လုပ္ဖို႔ သႏၷိဌာန္ပဲ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
မိသားစုတစ္စုႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္-
- ကိုယ္က်င့္သီလဆိုတဲ့ အုတ္ျမစ္ေပၚ တည္ေဆာက္ရမယ္။
- ဒီကိုယ္က်င့္သီလဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိက အစိတ္အပိုင္းဘဲ။
- အဓြန္႔ရွည္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးပြားတိုးတက္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ အာမခံခ်က္ဘဲ။
            လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္စဥ္ မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ေဆာင္တတ္ရမည့္ အရာမွာ စုစည္းဦးေဆာင္တတ္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကို စည္းစနစ္တက် ထားရွိတတ္ျခင္းသည္ သင့္လုပ္ငန္းကို ပို၍ လြယ္ကူေခ်ာမြတ္စြာ လည္ပတ္ေစပါတယ္။ ကိုယ့္လုပ္ငန္းကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္ ပိုင္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားကို စာရင္းအတိအက်သိျခင္း၊ သင့္လုပ္ငန္းတည္ရာ၏ ပတ္၀န္းက်င္အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာျခင္း၊ သင့္စားသံုးသူမ်ား၏ အမွာစာမ်ား စာရင္းကို တိတိက်က် ထားသိုမွတ္ထားျခင္း၊ ေနာက္ ရွင္းလင္းကာ နားလည္လြယ္သည့္ အလုပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အ၀င္အထြက္ စာရင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳစုေရးသားထားဖို႔ လိုပါတယ္။ လူအမ်ားကို စုစည္းဦးေဆာင္နုိင္သည့္ အရည္အေသြးသည္ အျခားေသာ အရည္အေသြးမ်ားကဲ့သို႔ တစ္စတစ္စ တိုးပြားလာေစရန္ ျပဳလုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာဆိုရင္ သင္က အားနည္းသည္ဆိုရင္ ထုိအရာကို ေရွာင္တိမ္းျခင္းမျပဳဘဲ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈအရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူအား အားကိုးကာ သင့္လုပ္ငန္းတုိးတက္ေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ အၾကံျပဳဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္။ သတိႀကီးစြာ ထားၿပီး ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရင္း သင္ယူသြားမယ္ဆိုရင္ ေတာ့ သင္ရဲ႕ ဦးစီးဦးေဆာင္ႏုိင္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္မ ေျပာပါရေစ။
ပညာရွင္တစ္ဦး၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္ေလးကလည္း မွတ္သားစရာ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။
- `ပညာေရး´ ဆိုတာ ႏုိင္ငံသားေကာင္း (Good Citizen) ေမြးထုတ္ျခင္းကို ေရွးဂရိေခတ္မွသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာေရး ဒႆနထိ လက္ခံထားပါသည္။
- `ႏုိင္ငံသားေကာင္း´ ဆိုတာ `ကိုယ္က်င့္တရား´ (Ethics) ေကာင္းၿပီး ႏုိင္ငံအက်ဳိး၊ အမ်ားအက်ဳိးကို လိုလားတဲ့ စိတ္ထား အေျခခံၿပီး အလုပ္လုပ္တဲ့သူပါ။
Message : ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမွ ႏုိင္ငံ့သားေကာင္း ျဖစ္ပါမည္။
ဂုဏ္သိကၡာ
`ကိုယ့္မွာရွိတာေလးနဲ႔ ေလာက္ေအာင္ေနတာေလာက္ အထင္ႀကီးစရာေကာင္းတဲ့ ဂုဏ္သိကၡာမရွိဘူး။
(There is no dignity quite so impressive as living within your means)
Calvin Coolidge
(30th President of USA)
            ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဘာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ၾကသနည္း။ ဘယ္အရာ က သူတို႔မွာ ပိုမိုတိုးတက္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ေပးေနသလဲ။ ကၽြန္မ ေလ့လာမိသေလာက္ ေျပာရရင္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္သည္ ဆိုသူမ်ားသည္ အျခားတစ္ပါးေသာ သူမ်ားထံမွ ႀကိဳးႀကိဳးႏြံႏြံ သင္ယူခံၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။  စိတ္ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕ေသာ သူတို႔သည္ မဂၤလာရွိၾကပါတယ္။ စိတ္ႏွလံုးႏွိမ့္ခ်တတ္ေသာသူမ်ားက အမ်ားအားျဖင့္ နားေထာင္ၿပီး ရွင္သန္ႀကီးထြား ႏုိင္ၾကပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဆိုတာမွာလည္း အတိုင္းအတာ အကန္႔အသတ္ေလးေတြ ရွိၾကပါတယ္။  အျခားသူေတြကို သူတို႔က စံုလံုးပစ္ မွီခိုျခင္း မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ႏွိမ့္ခ်လိုက္ျခင္း၊ ႀကိဳးႏြံျခင္းတို႔ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္ မွာ သင္ယူရန္၊ တိုးတက္ရန္ လက္စဖြင့္လုိက္ျခင္းေတြသာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ႏွိမ့္ခ်ျခင္းဟာ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံမႈအတြက္ ေပါင္းကူး တံတားႀကီးပင္ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ျမန္မာအိုင္စီတီဂ်ာနယ္တြင္ မေနာျဖဴေလး နာမည္နဲ႔ ေဖာ္ျပပါရွိၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
၁၂.၇.၂၀၁၂