လူသားေတြ မလို္ခ်င္ဆုံးအရာက
ေသျခင္းတရားျဖစ္ၿပီး
အလိုခ်င္ဆုံးအရာကေတာ့
မေသျခင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။
ေသျခင္းတရား လုံး၀မရွိတဲ့ နိဗၺာန္ကို
ေရာက္ခ်င္ရင္ ေသျခင္းတရားကို
အျမဲသတိရေနဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။