မိမိကိုယ္ကို မိမိေမးရမည့္ ေမးခြန္း ၅ ခု
၁။ ဘာေၾကာင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံမွာ ပညာသင္ၾကားခ်င္ရတာလဲ။
၂။ မိမိတက္ေရာက္လိုေသာ သင္တန္းအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ေငြေၾကးပမာဏကို ျပင္ဆင္ထားၿပီလား။ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆုံးေပးရမည့္ ေငြေၾကးႏွင့္ လစဥ္အသုံးစရိတ္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား။
၃။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ၾကားရန္အတြက္ ဘာသာစကားလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပင္ဆင္ထားၿပီလား။
၄။ စကၤာပူႏိုင္ငံပညာေရးစနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုံလုံေလာက္ေလာက္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရၿပီလား။
၅။ မိမိပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္းႏွင့္ မိမိရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈ တစ္ထပ္တည္းက်ၿပီလား။

ပညာသင္ၾကားမည့္ေက်ာင္း (သို႔) ေအးဂ်င့္ကို မိမိမွာ ေမးရမည့္ေမးခြန္း ၁၀ ခု

၁။ မိမိတက္ေရာက္မည့္ေက်ာင္းမွ မည္သည့္ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားသလဲႏွင့္ သင္ၾကားမႈပုံစံ ေမးရန္။
၂။ စကၤာပူအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ႏ SQC(Singapore Quality Class)ႏွင့္ Case Trust ရထားေသာ ေက်ာင္း ဟုတ္ မဟုတ္ ေမးရန္။
၃။ ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္အျပင္ ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေထြေထြစရိတ္၊ အသင္း၀င္ေၾကးႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္ ရွိ မရွိ ေမးရန္။
၄။ ေက်ာင္းေနရာအေနအထားကို ေမးရန္။ သို႔မွသာ ေနမႈထိုင္မႈအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ႏိုင္မည္။
၅။ ဤသင္တန္းၿပီးပါက အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္ေသခ်ာမႈ၊ ဆက္လက္ပညာသင္ၾကားႏိုင္မႈမ်ားကို ေမးရန္။
၆။ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို ခဲြသြင္းခြင့္ရပါက မည္ကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ျဖင့္ ေပးသြင္းရေၾကာင္း ေမးရန္။
၇။ သင္တန္းကာလႏွင့္ Student pass သက္တမ္းကို ေမးရန္။
၈။ သင္တန္းကာလ အပိုင္းအျခားတစ္ခုတြင္ အနည္းဆုံးဘာသာရပ္ မည္မွ် တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္သည္ကို ေမးရန္။
၉။ သင္တန္းမစမီ အခ်ိန္ကာလမည္မွ်အတြင္း Discount ရ မရ ေမးရန္။
၁၀။ ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြရရန္အတြက္ အနည္းဆူံး ပညာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား။