ေငြ
If a man runs after money, he is moeny man.
ေငြေနာက္လုိက္ေတာ့ ဥစၥာရူးတဲ့။

If he keeps it, he is capitalist.
ေငြရွာျပီး စုေဆာင္းေတာ့၊ ဓနရွင္ျဖစ္ျပန္ေရာ။

If he spends it, he is a play-boy.
ေငြျဖဳန္းေတာ့ လူ႕ေဘာ္ေၾကာ့လို႕ ေျပာၾကတယ္။


If he doesn't get it, he lacks ambition.
ေငြရွာလို႕ မရေတာ့၊ လူေပ်ာ့လူညံ့လို႕ ကင္ပြန္းးတပ္ၾကတယ္။

If he gets it without working, he is parasite.
ေငြက အလိုလို အိမ္ေပၚေရာက္လာေတာ့၊ အေခ်ာင္သမားဘဲြ႔ထူးေပးၾကတယ္။

If he gets it after of hard labour, he is a fool who gets nothing from life.
ေငြကို အပတ္တကုတ္ ၾကိဳးစားရွာေတာ့ ကြၽန္ဇာတာပါတဲ့သူဆိုျပီး ေမးေငါ့ၾကျပန္ေရာ.......

ref : English Digest 1955

ကဲ သင္ေကာ ဘယ္လို ျမင္လဲ။