ေဆးတကၠသိုလ္တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိၾကသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအားႏွစ္စဥ္ပညာသင္ဆု ေပးအပ္ေနေသာ ရာဇာလင္းေဆးတကၠသိုလ္ပညာသင္ဆုအတြက္ ေက်ာင္းသားရွစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာသင္ဆုေပးအပ္သူဦးေအးေက်ာ္ကေျပာသည္။ ျပည္တြင္းရွိ ေဆးတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပထမႏွစ္ သင္တန္းစတင္တက္ေရာက္ရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ္လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ပညာဆက္လက္ ဆည္းပူးရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္တုိဘာ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ အမွတ္ (၅ဝ) ကန္ရိပ္သာ (၃) လမ္း၊ Finger Lake, FMI City၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္သို႔ ေပးပုိ႔ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ "ႏုိဝင္ဘာလထဲမွာ ေခၚစာပုိ႔ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာလဆန္းမွာ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴးအတြက္ ၂၄ ေယာက္ေခၚၿပီး အဲဒီထဲက တစ္ေယာက္ကုိ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္" ဟုဦးေအးေက်ာ္ကေျပာသည္။ ပညာသင္ဆုရရွိသူမ်ားကုိ ပထမႏွစ္မွ ဘြဲ႔ရသည္အထိ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီ လစဥ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးက်ပ္ငါးေသာင္းခ်ီးျမွင့္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ မိမိအမွန္တကယ္ ပညာသင္ဆုလုိအပ္ေၾကာင္း ေၾကာင္းက်ဳိးျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားေသာ ကုိယ္တုိင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီးတုိ႔၏ ေထာက္ခံခ်က္မူရင္းမ်ား၊ အမွတ္စာရင္းမိတၱဴ၊ ပတ္စပုိ႔အရြယ္ဓာတ္ပုံ ႏွစ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘအုပ္ထိန္းသူ တုိ႔၏ ပါတီႏုိင္ငံေရးကင္းရွင္းေၾကာင္း ကုိယ္တုိင္ဝန္ခံခ်က္ အေထာက္အထားမ်ား ႏွင့္အတူ ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပညာသင္ဆုသည္ ၂ဝဝ၈-၂ဝဝ၉ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းသား ရွစ္ဦးကုိ ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္လ်က္ရွိသည္။

source: myanmartraining