8/19/2010

ယူေက ပညာေရး ေဆြးေႏြးပြဲ - International College Wales Swansea (ICWS) ႏွင့္ Plymouth Devon International College (PDIC)

Time : *10:00 am ~ 11:45 am*

Date : *24 August 2010 (Tuesday)*

Venue : *Taung-Ngu Room, Level 3, Traders Hotel, Yangon*

Speaker : *Mr. Karl Abbey, Plymouth, UK*

*Register NOW @ AT&S Co., Ltd. - Tel (Ygn) : 521125, 652288, 09-5062171*

အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္ပညာသင္ၾကားလိုေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္
အဂၤလန္ႏိုင္ငံရွိ International College Wales Swansea (ICWS) ႏွင့္ Plymouth
Devon International College (PDIC) တို႔မွတဆင့္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံ၏ Highly
Trusted တကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည့္ Swansea University ႏွင့္ University
of Plymouth တို႔သို႔ တိုက္ရိုက္ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ယူေက ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲ
တစ္ရပ္အား က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ
တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ AT&S Co., Ltd. ထံမွ သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအား (၂၀၁၀) ျပည့္ႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ (၂၄)ရက္ ၊
အဂၤါေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ ၊ ေတာင္ငူ ခန္းမ၌ နံနက္
(၁၀) နာရီ မွ (၁၁း၄၅) နာရီ အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔
ICWS ႏွင့္ PDIC တို႔မွ တာ၀န္ခံအရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သူ Mr. Karl Abbey
ကိုယ္တိုင္လာေရာက္၍ International College Wales Swansea (ICWS) ႏွင့္
Plymouth Devon International College (PDIC) တုိ႔တြင္
တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မည့္ ဘာသာရပ္
မ်ားအေၾကာင္း ၊ Swansea University ႏွင့္ University of Plymouth တို႔သို႔
တိုက္ရိုက္ ဆက္လက္ တက္ေရာက္ခြင့္ရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား အေၾကာင္းကို
အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ICWS (UK) ႏွင့္္ PDIC (UK) တို႔တြင္ First Year တက္ေရာက္ၿပီး Swansea
University ႏွင့္ University of Plymouth တို႔ရွိ စီးပြားေရးဘာသာရပ္မ်ား၊
အင္ဂ်င္နီယာဆိုင္ရာဘာသာရပ္မ်ား၊ ေဆးပညာဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊
အိုင္တီဘာသာရပ္မ်ား၊ ဇီ၀ေဆးသိပံၸဘာသာရပ္၊ ဥပေဒဘာသာရပ္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ
လူမႈဆက္ဆံေရး ဘာသာရပ္မ်ားကုိ ဒီဂရီတန္း ႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားတြင္
ဆက္လက္တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏို္င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း AT&S Co., Ltd. ထံမွ
သိရွိရသည္။

Mr. Karl Abbey ႏွင့္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး
ေက်ာင္းေလ်ာက္ထားလုိပါက မိမိတုိ႔၏ ပညာအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ
အျပည့္အစုံယူေဆာင္လာရမည္ျဖစ္သည္။

ယူေက ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား ၊ မိဘမ်ားအေနျဖင့္
ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္အတြက္ AT&S Co., Ltd. သို႔
ႀကိဳတင္စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး အေသးစိတ္ စံုစမ္းသိရွိလိုပါက အေဆာင္(၅) ၊
အခန္း(၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္ ၊ လွိဳင္တကၠသိုလ္ နယ္ေျမ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
(ဖုန္း) ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၆၅၂၃၂၀ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ေၾကာင္း
သတင္းရရွိပါသည္။

အားလံုးပညာတတ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ၾကပါေစ......

No comments: