၂၀၁၀ ခုႏွစ္၏ ပထမအႀကိမ္ Yangon Expo 2010 ကုန္စည္ျပပြဲအား ဇန္န၀ါရီလ ၈
ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တပ္မေတာ္ခန္းမတြင္
က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပပြဲတြင္ အေထြေထြလူသုံးကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား၊
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊
မုိဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊
အလွကုန္ႏွင့္ အသားေရထိန္းသိမ္းမႈဆုိင္ရာပစၥည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသား၊
အမ်ဳိးသမီးအ၀တ္အထည္ႏွင့္ ဖက္ရွင္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း၊
ျပည္ပေဆး၀ါးမ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ စာေရးကိရိယာမ်ား၊
မီးဖုိေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္/႐ုံးသုံးပရိေဘာဂမ်ား၊
အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္ရာအေရာင္းျပခန္းမ်ား၊
အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊
ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား၊ စက္မႈဇုန္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ မီးစက္ႏွင့္
အေထြေထြအေသးစားႏွင့္ အလတ္စားပစၥည္းမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္ဆုိင္မ်ားႏွင့္
အျခားလူသုံးကုန္မ်ဳိးစုံအား အထူးေလွ်ာ့ေစ်းမ်ား၊ ေမတၱာလက္ေဆာင္မ်ား၊
ကံစမ္းမဲမ်ား၊ အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္မ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရ သည္။
ျပပြဲတြင္ ျပခန္းေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္ျဖင့္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၆ နာရီအထိ
ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျပပြဲတြင္၀င္ေရာက္ျပသလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ Smart Business Group ဖုန္း-
၆၆၃၈၃၇၊ ၀၉၅၀၉၉၀၇၉ ႏွင့္ ၀၉၈၆၂၀၆၀၀ သုိ႔
ဆက္သြယ္စုံစမ္းႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Source:http://www.myanmarinternetjournal.com/