ေလာကႀကီးမွာ လူေတြဟာ
ရယ္ရယ္ေမာေမာ
ခင္ကာေႏွာေတာ့
လူေပါႀကီးလို႔ ဆိုၾကျပန္တယ္....
ေရာေႏွာမ၀င္
တည္ျပန္ရင္လည္း
မာနႀကီးဘိဆိုေလ၏....
တည္တည္မွန္မွန္
ေနျပန္ရင္လည္း
ဆိုေလအတင္း
ကုတ္ကျမင္းတဲ့
ကဲ.... ခင္မင္ရတဲ့
စာဖတ္သူေရာ
ဘယ္လိုလဲဟင္..........။