ျဖဴစင္တဲ့စိတ္ကေလးနဲ႔
အပူအပင္ဖဲြ႕ အရိပ္ေတြျဖင့္
ေမတၱာရည္ အလွလႊမ္း
သစၥာတည္ ဘ၀လမ္း
ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ေပ….။
ဘယ္သူေတြ ဘယ္လိုကဲ့ရဲ႕
မဲ့ရြဲ႕လို႔ ျမင္ကာ ၾကည့္ေစ
လူတကာေတြ ေမးေငါ့မွာေၾကာက္…
လိပ္ျပာလံု
သိကၡာဂုဏ္ ႐ိုးသားစြာျဖင့္
ရိကၡာအစံု တိုးပြားမလာလဲ
(နင္ရယ္… တို႔ကေတာ့) မိုးခါးေရမေသာက္….။