မဟာေက်ာင္းေတာ္
တကၠသိုလ္တြင္
အဖဲြ႕ေဖာ္ျမဴး
အေပ်ာ္က်ဴးမွာ
တို႔ေတြ အဖြဲ႕
မဟုတ္ပါလား....
(ခုတက္ေနတဲ့ သူငယ္ခ်င္းအဖဲြ႕ ၇ ေယာက္အတြက္)