သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာပပညာရွင္အသင္း (MCPA) မွ ၾကီးမွဴး၍ “ IP Telephony” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲကို ေအာက္တုိဘာလ ၃၁ရက္ (စေနေန႕) ေန႕လယ္ ၁းဝဝ နာရီမွ ၃းဝဝ နာရီအထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ လႈိင္ျမိဳ႕နယ္၊ Myanmar Info-Tech ရွိအခန္း ၂ဝ၅ တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရတနာပံု တယ္လီပို႕(တ္) မွ ဦးေက်ာ္ႏိုင္က Networking, Telecommunication စသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
၄င္းေဟာေျပာပြဲကို IP Network အေပၚ၌ Voice Service အလုပ္လုပ္ပံုကို ေကာင္းမြန္စြာနားလည္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး Networking, Telecommunication အစရွိသည္တို႕ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္း ဝင္ေနသူမ်ားအပါအဝင္ စိတ္ဝင္စားသူမည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆိုပါေဟာေျပာပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း ရံုးခန္း၊ အေဆာင္ ၄၊ အခန္း ၄၊ ျမန္မာအင္ဖိုတတ္ခ္။ ဖုန္း - ၆၅၂၂၇၆ သို႕ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

(27-10-2009)
Source : Internet Journal