အိုင္တီစစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္၊ လူတိုင္းပါ၀င္၍ ကံစမ္းမဲရယူႏိုင္သည္ ဆိုပဲ။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြမႈ အေျခအေန၊ အင္တာနက္ သံုးစဲြမႈအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ အနာဂတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္စီတီဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို သံုးသပ္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔)မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည့္ ျမန္မာအိုင္စီတီျပပဲြ ၂၀၀၉ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္းႏွင့္ Novel Light Media တို႔ ပူးေပါင္း၍  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြသူမ်ားထံမွ အိုင္တီအေျခအေန သံုးသပ္ခ်က္ စစ္တမ္းတစ္ေစာင္ကို ေကာက္ယူမည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အိုင္တီစစ္တမ္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသံုးစဲြသူတစ္ဦး၏ ကြန္ပ်ဴတာဟာဒ့္၀ဲ သံုးစဲြမႈအေျခအေန၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲသံုးစြဲမႈ အေျခအေန၊ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာသြားမည္ျဖစ္သည္။
    ျပပဲြလာ ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပပဲြခန္းမအ၀င္၀ ညာဘက္ျခမ္းတြင္ရွိေသာ ေကာင္တာတြင္ Myanmar IT Exhibition 2009, IT Survey sheet  ကို အခမဲ့ေတာင္းယူၿပီး အဆိုပါပံုစံတြင္ ေမးထားေသာ အိုင္တီဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖည့္စြက္ကာ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ျဖစ္သည္။ IT Survey sheet ေျဖဆိုသူတိုင္းသည္ ပထမဆု ေဒၚလာ ၆၅၀ တန္ လက္ပ္ေတာ့ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၊ ဒုတိယဆု ေဒၚလာ ၄၅၀ တန္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုး၊ တတိယဆုေဒၚလာ ၃၀၀ တန္ နက္ဘုတ္ကြန္ပ်ဴတာတစ္လံုးႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္ပစၥည္းႏွင့္ အျခားဆုမဲေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကို ကံစမ္းခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပပဲြ၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ ထပ္မံပံ့ပိုး ခ်ီးျမွင့္ေသာ ဆုမဲမ်ားကိုလည္း ပူးတဲြရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ IT Survey sheet ရယူၿပီး ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ေပးပို႔သည့္အခါ ကံစမ္းမဲကူပြန္ကို ျပန္လည္ေတာင္းယူရန္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္ သတင္းထူး သတင္းေကာင္းကို ရရွိပါတယ္။ ကဲ လက္မေႏွးဖို႔ အိုင္စီတီျပခန္းကို ခ်ီတက္ၾကပါစို႔။