ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ (MCF) မွ ႀကီးမွဴးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကြန္ပ်ဴတာပညာ႐ွင္အသင္း (MCPA) ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ
ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္း႐ွင္အသင္း (MCIA) တို႔မွ ပူးေပါင္းက်င္းပမည့္္ Myanmar
ICT Exhibition Oct-2009 ကို ၂ဝဝ၉ ခုနစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ မွ ၁၈ ရက္
ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဦးဝိစာရလမ္း႐ွိ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္္ရန္
စီစဥ္လွ်က္ရွိပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိုင္တီက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အိုင္တီက႑ကို
အထူးစိတ္ဝင္စားေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ၊
လူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ လူထုတို႔အား ကြန္ပ်ဴတာပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာဆက္စပ္
အပိုပစၥည္းမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ အီလက္ထေရာနစ္ ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး
ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးခ် ေဆာဖ့္ဝဲ နည္းပညာမ်ားကို
တစ္ေနရာတည္းတြင္ ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္၍ Myanmar ICT Exhibition
Oct-2009 ကို စီစဥ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Ref: mcpamyanmar