ျဖစ္ခ်င္တာေတြ ၿမိဳသိပ္
ၾကိတ္မွိတ္ခံစား
ဒါ ဘ၀တဲ့လား...
ေလာကဒဏ္ကို အံတု
ကမၻာေျမကို ဗဟုိျပဳ
ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း
ၾကမ္းတမ္းေနပါလား....
လမ္းအစ လမ္းအဆံုး
ေမွ်ာ္ကိုးရင္း
ေလွ်ာက္ခဲ့တဲ့လမ္း
သာယာေတာ့မည္လား...
မေရမရာ မေသမခ်ာ
အေတြးေတြနဲ႔
စိတ္ကူးကိုပံုေဖာ္
ေလာကကို ထုဆစ္
ဆက္ေလွ်ာက္မည့္လမ္း
ေျဖာင့္ျဖဴးလာပါလား...
မႈန္ရီ ၀ိုးတ၀ါးနဲ႔
အေကာင္းအဆိုး ဒြန္တဲြ
ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း မတည္ျမဲ
နင္လား ေလာကဒဏ္
အားမတန္ မာန္တင္း
ႀကိဳးစားဆက္ေလွ်ာက္
ေအာင္ျမင္မႈက
လက္တစ္ကမ္းမွာ
မေႏွးမျမန္ ေရာက္ေတာ့မည္ပါတကား......