အႏၱရာယ္ကင္း ႀကီးပြားၿဖစ္ဖုိ႔ ရြတ္ႀကေလ

အေရွ႕ကၽြန္းသမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ ၊ အ႒ဝီသဥၥ
သဗၺေတဇံ ၊ သဗၺဂုဏံ
သဗၺသုခံ ၊ လဘတုေမ
ဆရဝီ ဆာရံ
ဆရီစ ဆာယံ
ပဥၥဗုဒၶါ မဟာေတဇံ
သေဗၺညဳတ ဥာဏဝရံ
သဗၺ သတၱရု ၊ သဗၺဘယံ
ဝိနာ သႏၱဳ အေသသေတာ ။


ေလာကီေလာကုတ္ ခ်မ္းသာတုိးလုိ႔ ၿပည့္ၿဖိဳးေစဖုိ႔ ရြတ္ႀကေလ

အေနာက္ကၽြန္း သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ ၊ အ႒ဝီသဥၥ
ဒြါဝီသဥၥ ၊ ဣေမဗုဒၶါ
ဧကတႎသ ၊ သေဗၺဗုဒၶါ
ဒြတၱႎသစ ၊ မဟာဗုေဒၶါ
ပဥၥဝီသာ ၊ ဗုဒၶါေနတၱိ
ေတတၱႎသ ဗုဒၶဘာဝနာ
ဧေတနဗုဒၶ ဂုေဏန
ေတသံ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ
အာဒေရန နမာမဟံ
နမကၠာရာ ႏုဘာေဝန ဟိတြာ
သေဗၺ ဥပၸဒၵေဝ အေနက
အႏၱရာယာပိ ဝိနာႆႏၱဳ
အေသသေတာ ။


က်န္းမာ ခ်မ္းသာ က်က္သေရတုိးဖုိ႔ ရြတ္ႀကေလ

ေတာင္ကၽြန္း သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ ၊ အ႒၀ီသဥၥ
ဒြါဒသဥၥ ၊ သဟႆေက
ပဥၥႆတ ၊ သဟႆနိ
နမာမိ ၊ သိရသာမဟံ
အပၸကာ ၊ ၀ါဠဳကာ ဂဂၤ ါ
အနႏ ၱာ ၊ နိဗၺဳတာ ဇိနာ
ေတသံ ၊ ဓမၼဥၥ သံဃဥၥ
အာဒေရန ၊ နမာမဟံ
နမကၠာရာ ၊ ႏုဘာေ၀န
ဟိတြာ ၊ သေဗၺ ဥပၸဒၵေ၀
အေနက ၊ အႏ ၱရာယာပိ
၀ိနႆႏ ၱဳ ၊ အေသသေတာ။

ရန္တုံ႔ကင္းေဝး ၊ ခ်စ္ၿခင္း ၊ စန္း ၊ လာဘ္ ၊ ၿဖိဳးေဝဖုိ႔ ရြတ္ႀကေလ

ေၿမာက္ကၽြန္း သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ ၊ အ႒ဝီသဥၥ
ပဥၥႆတ ၊ သဟသာနိ
ဒြါဒသဥၥ ၊ သဟႆေက
ဂဂၤါယံ ဝါ႒ဳကာ ၊ သုေဏၰ
ပရာဇိတာ ၊ မဟာပုေလႅ
နမာမိ ၊ သိရသာမဟံ
ေတသံ ၊ ဓမၼဥၥ ၊ သံဃဥၥ
အာဒေရန ၊ နမာမဟံ
နမကၠာရာ ၊ ႏုဘာေဝန
ဟိတြာ ၊ သေဗၺ ဥပၸေဒၵေဝ
အေနက အႏၱရာ ယာပိ
ဝိနာႆတု အေသသေတာ ။


နတ္ခ်စ္ လူခ်စ္ စီးပြားၿဖစ္ဖုိ႔ ရြတ္ႀကေလ

ေအာင္ သမၺဳေဒၶ

သမၺဳေဒၶ ၊ အ႒ဝီသသိ
မမ ဂစၦတိ ၊ ပုရေတာ
ပဥၥဗုဒၶါ ၊ မဟာေတေဇာ
မမသီေသနိ ၊ ေသသတိ
ဒိဗၺတီတံ ၊ မာရကၡ ႏၱဳ
ေမဇယ ၊မဂၤလံ
အဂၢံ သေဗၺပိေမ
နမႆမိ ၊ ဂုေဏ
အာပတၱိပုဂၢေလ ၊ အရိယာနဥၥ သဗၺသံ
သာဝကာနဥၥ သဗၺေသာ