သူ မရွိတဲ့ဘ၀ ေနလို႔မရ
ဘယ္သြားသြား အျမဲလိုက္ပါေနၾက
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို သယ္ေဆာင္ေပးခဲ့
အခ်ိန္တိုင္းမွာ လိုအပ္ေနျမဲ
အရာရာအားလံုး လွပေနခဲ့
သူသာ မရွိေတာ့ရင္
ဘ၀ၾကီးလည္း မရွိေတာ့
အရာအားလံုး ေမွာင္တိတိေရာက္
သူသာ အေဖာ္မြန္ျဖစ္ခဲ့
ကိုယ့္အတြက္ေတာ့
သူဆိုတဲ့…
ကိုယ့္မ်က္မွန္ေလးပါ….