ဦးညိဳလွရယ္၊ ဦးတင္ေမာင္ျမင့္ရယ္.... ခုလည္း ဦး၀သုန္ရယ္... သူတို႔ခ်စ္တဲ့ အႏုပညာကို ေက်ာခိုင္းသြားခဲ့က်ၿပီေနာ္။