ဒီေန႔သည္ သီတင္းကၽြတ္လျပည့္ေန႔ ေနာက္တစ္မ်ဳိးက အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
သူေတာ္စင္ သူေတာ္ျမတ္အေပါင္း သာသနာျပဳႏုိင္ၾကပါေစ.....