သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ ဘယ္ေလာက္တိုးတက္မႈရွိလာၿပီလဲ။
သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနသလဲ။
သင့္ရဲ႕ လက္ရွိအေၿခအေနက ေတာ္ေတာ္တိုးတက္မႈရွိေနျပီလား။
သင့္လို လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ဘယ္လိုေတြ က်င့္ၾကံ ၾကိဳးစားရမလဲ။
သင့္ရဲ႕ ၾကိဳးစားတဲ့နည္းလမ္းေတြထဲက တစ္နည္းေလာက္ေတာ့ ေျပာျပခဲ့ပါလား။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္လို ၾကိဳးစားမႈရွိတဲ့လူမ်ဳိးနဲ႔ မိတ္ေဆြျဖစ္ရတာ
ဂုဏ္ယူဖြယ္ေကာင္းပါတယ္။