ဒီေန႕ ညေန ၃ နာရီန၀န္းက်င္တြင္ ေနၾကက္ေနပံုကို ရန္ကုျမိဳ႔မွ ျမင္ရသည္။