၁၈၇၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ - ျပည္ ရထားလမ္း၌ ဘူတာရံု(၁၈) ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ
ရန္ကုန္ဘူတာၾကီး ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးကို သစ္သား၊
သြပ္ျပားတို႕ျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးကို ေရွးဦးစြာ
မီးရထားရံုေတာ္ဟု ေခၚခဲ့ျပီး ဖယ္ရာလမ္း (ယခုပန္းဆိုးတန္းလမ္း) ထိပ္တြင္
တည္ရွိေသာေၾကာင့္ ဖယ္ရာလမ္းစခန္းဟု ေခၚသည္။
ကြမ္းျခံအမ်ားအျပားရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ကြမ္းျခံဘူတာၾကီးဟုလည္း ေခၚဆိုၾကသည္။
(မီးရထားလမ္းဖြင့္စက ဘူတာရံုမ်ားကို "စခန္း"ဟု ေခၚေဝၚသံုးစဲြခဲ့သည္။)
၁၈၇၆ ခုႏွစ္က ပထမဆံုး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ဘူတာၾကီးသည္ ၁၉၁၀
ျပည့္ႏွစ္သို႕ ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းသို႔
ေရာက္ရွိေဟာင္းႏြမ္းလာျပီျဖစ္သျဖင့္ ကုမၸဏီဒါရိုက္တာမ်ားက
ဘံုေဘျမိဳ႕အစိုးရ ဗိသုကာ အၾကံေပးအရာရွိျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ မစၨတာဝီလ္ေကာ့အား
ပံုစံထုတ္ေစသည္။
ပံုစံတြင္ မီးရထား၀င္းအက်ယ္သည္ စတုရန္းေပ (၁၀၀၀၀၀) တစ္သိန္းရွိျပီး
အေဆာက္အအံုအတြက္ စတုရန္းေပ (၆၈၄၀၀) ကို သံုးသည္။ ၎အနက္စတုရန္းေပ (၄၀၅၀၀)
မွ ပင္မဘူတာရံုၾကီးျဖစ္သည္။ ယင္းဘူတာရံုသစ္ၾကီးကို ၁၉၁၁ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ ၄
ရက္ေန႔တြင္ ဒုတိယဘုရင္ခံ ဆာဟင္နရီအဒယ္ဆင္က ဖြင့္ေပးခဲ့သည္။
ဘူတာရံုၾကီးေတာင္ဘက္တြင္ မစၨတာဝီလ္ေကာ့ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္
နာရီစင္တစ္ခုေဆာက္ခဲ့သည္။
ယင္းဘူတာရံုၾကီးသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ၾကီးအတြင္းက မၾကာခဏ
ဗံုးၾကဲျခင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ ေနရာအႏွံံ႔အျပားသည္ ဗံုးဒဏ္ေၾကာင့္
မရႈမလွပ်က္စီးခဲ့ရာ ဆင္းမလားအစုိးရက စစ္ျပီးပါက ဘူတာရံုအသစ္တစ္ခု
တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္က တင္ျပခဲ့ေသာ
ပံုစံကို မၾကိဳက္သျဖင့္ ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ၎ေနာက္ ရန္ကုန္ေနျပည္ေတာ္
အင္ဂ်င္နီယာဦးလွသြင္ေရးဆဲြေသာ ပံုစံသစ္ကို ၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၇ ရက္ေန႔၌
မီးရထားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလတြင္
အုတ္ျမစ္ခ် စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့ရာ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပီးစီးခဲ့သည္။
ယခုဘူတာရံုသစ္သည္ ယခင္အေဟာင္းထက္ စတုရန္းေပ (၁၄၅၀၀) ပိုမိုက်ယ္ဝန္းေပသည္။
၁၉၅၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္၊ စေနေန႔နံနက္ ၅ နာရီ, သံဃာေတာ္ (၂၇) ပါး အား
ဆြမ္းကပ္ျပီး ၈ နာရီတြင္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုက ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။