စကား၊ စကား၊ ေျပာပါမ်ား၊ စကားထဲက ဇာတိျပ လို႔ ၾကားဖူးၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ စကားဆိုတာ စလိုက္ရင္ ကားသြားတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြရဲ႕ ပါးစပ္ဖ်ားမွာ စကားနည္း ရန္စဲဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တြင္တြင္သုံးေနၾကတာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အဲ စကားဆိုတာကလည္း စကားေျပာတိုင္း ေကာင္းက်ဳိးႏွင့္ ဆိုးက်ဳိးတို႔ကို ဆင္ျခင္ၾကရပါမယ္။
ဘုရားရွင္သည္ စကားေျခာက္ခြန္း၊ လူ၀ယ္ထြန္း၊ ေလးခြန္းကိုပယ္၊ ႏွစ္ခြန္းတယ္ လို႔ ေရွ႕ပညာရွိမ်ားရဲ႕ လကၤာစကားႏွင့္အညီ မွန္သည္ျဖစ္ေစ၊ မွားသည္ျဖစ္ေစ၊ သူတစ္ပါး ႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႏွစ္သက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အက်ဳိးမရွိေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာမဆိုဘဲ မွန္ကန္၍ အက်ဳိးရွိေသာ စကားမ်ဳိးသာ ေျပာဆိုေတာ္မူပါလို႔ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
သုဂတ...
သု = ေကာင္းေသာ စကားကို၊ ဂတ = ဆိုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
မမွန္စကား၊ က်ဳိးမမ်ား၊ ႏွစ္ပါးနာလို၊ မနာလို၊
မွန္ကန္ေသာ္ျငား၊ က်ဳိးမမ်ား၊ ႏွစ္ပါးနာလို၊ မနာလို၊
ဟုတ္မွန္စကား၊ အက်ဳိးမ်ား၊ ႏွစ္ပါးနာလို၊ မနာလို၊
ေရွ႕ေလးခြန္းပယ္၊ ေနာက္ႏွစ္ဆြယ္၊ မွတ္ဖြယ္မ်ား လူဗိုလ္
ဒါကေတာ့ မွတ္သားရလြယ္ကူေအာင္ ေရွးပညာရွိတို႔ မွတ္သားထားတဲ့နည္း ျဖစ္လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။

၁။ မွန္လည္း မမွန္၊ အက်ဳိးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း မႏွစ္သက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာရပါ။ ၂။ မွန္လည္းမွန္ အက်ဳိးလည္းမရွိ၊ သူတစ္ပါးတို႔လည္း ႏွစ္သက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာရပါ။ ၃။ မွန္ပင္မွန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိ၍ သူတစ္ပါးတို႔ မႏွစ္သက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာရပါ။ ၄။ မွန္ပင္မွန္ေသာ္လည္း အက်ဳိးမရွိေသာ သူတစ္ပါးတို႔ ႏွစ္သက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို မေျပာရပါ။ ၅။ မွန္လည္းမွန္ အက်ဳိးလည္းရွိ သူတစ္ပါးတို႔ မႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အခါအခြင့္ကို ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္၍ ေျပာသင့္မွ ေျပာရပါသည္။ ၆။ မွန္လည္း မွန္ အက်ဳိးလည္းရွိ သူတစ္ပါးႏွစ္သက္ေသာ စကားမ်ဳိးကို အခါအခြင့္ကို ၾကည့္ရႈဆင္ျခင္၍ ေျပာသင့္မွ ေျပာရပါသည္။
မွန္လည္း မွန္ အက်ဳိးလည္းရွိ ဟု ဆိုေသာ္လည္း အခြင့္အခါ ၾကည့္ရႈၿပီး ေျပာသင့္မွ ေျပာရေၾကာင္း ကၽြန္မ မွတ္သားလိုက္မိပါေတာ့တယ္။
စာကိုး။ ။ ဗုဒၶဘာသာလက္စဲြက်မ္း

--