ေမြးမိခင္က အဦးစ၍
ႀကီးစြာ ေမွာင္ေသာ
ငါ့ခရီးတြက္
မီးအိမ္တစ္လံုး ေပးလိုက္တယ္
မိခင္ဆဲြေပး မီးအိမ္ေလးကို
ေ၀းစြာၾကာရွည္
ထြန္းလင္းေစဖို႔
ဆီျဖည့္ေျပာင္းတပ္ မီးစာမွန္မွန္
ထပ္ထပ္ျပင္ကာ
လမ္းမွန္ျမင္ဖို႔
ဖခင္က ျပင္ဆင္ေပးလိုက္တယ္
သည္မီးအိမ္မွ
အလင္းရေအာင္
လမ္းမွႀကိဳကာ ျမတ္ဆရာက
ေစာင့္ၾကည့္ သြန္သင္ေပးလိုက္တယ္
သည္အလင္းမ်ား
ကြယ္မသြားေအာင္
ငါ့အား ငါ့အင္ လုံ႔လယွဥ္၍
အစဥ္ေစာင့္ၾကည့္ ဥာဏ္သတိႏွင့္
ငါ့ရဲ႕ေဘးမွာ ျမဲမကြာဖို႔
ငါေလ ျမဲျမံေစခဲ့တယ္
ေၾသာ္
ေရွ႕ခရီးမွာ ဒုကၡသုကၡ
ၾကံဳဆံုရလည္း
ငါေလမမႈ
ႏႈိင္းတုမရ ေမြးမိဘႏွင့္
ျမတ္ဆရာ့ေက်းဇူး
အထူးထူးေၾကာင့္
ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္း အနာဂတ္ရဲ႕
ေျခလွမ္းတိုင္းတြင္
အားမာန္ႏွင့္မို႔
ထာ၀ရမီးမမွိန္
သည္မီးအိမ္က
ငါ့ဘ၀ေပတည္း.....။