ကတာ ေမ ရကၡာ ၊
ကတံ ေမ ပရိတၱံ ။
ပဋိကၠမႏၲဳ ဘူတာနိ ၊
ေသာဟံ နေမာ ဘဂ၀ေတာ ။
နေမာ သတၱႏၷံ သမၼာသမၺဳေဒၶါနံ ။

အဓိပၸာယ္က
ငါသည္ အေစာင္႔ခ်အပ္ၿပီ။
ငါသည္ ပရိတ္အကာအကြယ္ၿပဳအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ၿပဳမည္႔ သတၱ၀ါေတြ ေနာက္ဆုတ္ၾကပါေလာ႔။
ငါသည္ ေဂါတမဘုရားရွင္အား ရွစ္ခိုးပါ၏။
၀ီပႆီဘုရား ၊ သိခီဘုရား။
ကကုသန္ဘုရား ၊ ေကာဏဂံုဘုရား။
ကုႆပန္ဘုရား ၊ ေဂါတမဘုရား ၊ အရိေမတၱယ်ဘုရား။
ဟူေသာ ( ၇ ) ဆူေသာ ဘုရားရွင္တို႔အား ရွစ္ခိုးပါ၏။