ေျပာခဲ့ဦးေလ... ဘာမွန္းလဲ မသိဘူး။ ၾကည့္ ျပန္သြားၿပီ.....