လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ မင္းသမီးသည္ ကုန္းေဘာင္ဆယ့္တစ္ဆက္တြင္ ရွစ္ဆက္ေျမာက္ ျဖစ္ေသာ ေရႊဘိုမင္းႏွင့္ မိဖုရား မျမေလးတို႔၏ သမီးေတာ္ ျဖစ္သည္။
    ငယ္မည္မွာ မဖြား (မဖြားႀကီးဟုလည္း ေခၚသည္) ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မယ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္တို႔ကမူ တင္တင္ဟု ခ်စ္စႏိုးေခၚသည္။ ခမည္းေတာ္ ေရႊဘိုမင္း ထီးနန္းရေသာအခါ သမီးေတာ္ တင္တင္သည္ လႈိင္ၿမိဳ႕ကို စားရသည္။ ထိုအခါမွစ၍ လႈိင္မင္းသမီးဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္ဟူ၍ လည္းေကာင္း ထင္ရွားလာသည္။
    ေရႊဘိုမင္းသည္ မိဖုရား မျမေလးအေပၚ ႏုိင္ငံေရးသံသယရွိသျဖင့္ မျမေလးကို သတ္ပစ္လုိက္သည္။ ထိုအခါမွစ၍ လႈိင္မင္းသမီးသည္ မိတဆိုးျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မင္းတုန္းမင္း၏ မိဖုရားက လႈိင္မင္းသမီးကို ေမြးစားသည္။ မင္းတုန္းမင္း နန္းတက္၍ ညီေတာ္ ကေနာင္မင္းသား အိမ္ေရွ႕အရာ ယူေသာအခါ လႈိင္ထိပ္ေခါင္တင္သည္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့သည္။
    ထိုအခ်ိန္မွစ၍ အျခားမင္းသမီးမ်ားႏွင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနေသာ ေမာင္ေတာ္၏ စိတ္သေဘာကို ေဖ်ာင္းဖ်သည့္ ေဘာလယ္ေတးကဗ်ာမ်ား စတင္ ေရးသားလာသည္။ ေဘာလယ္ကဗ်ာအေရးအဖဲြ႕ကို လႈိင္မင္းသမီးက အစျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖင့္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္တြင္ ထင္ရွားေသာ စာဆိုျဖစ္လာ၏။
    လႈိင္မင္းသမီးတြင္ ကေနာင္မင္းသားႏွင့္ရေသာ သားေတာ္တစ္ပါးရွိသည္။ ထိုသားေတာ္မွာ သီေပါမင္း အေရးအခင္းတြင္ အသတ္ခံခဲ့ရသည္။ အသက္ ေလးဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တြင္ လႈိင္မင္းသမီး အနိစၥေရာက္ခဲ့သည္။
    လႈိင္မင္းသမီးသည္ ေဘာလယ္ကဗ်ာကို စတင္ တီထြင္ေရးသားခဲ့သည္။ ပတ္ပ်ဳိးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္း ေရးခဲ့သည္။ `၀ိဇယကာရီ` နန္းတြင္းဇာတ္ကိုလည္း ေရးခဲ့သည္။