ရင္မွာ မ်ဳိသိပ္ ခ်စ္တဲ့စိတ္ကို
ေျပာၾကားခ်င္ေပမယ့္ မ၀ံ့ရဲလို႔
ငါးရာ့ငါးဆယ္ ေမတၱာသြယ္လို႔
ခ်စ္တယ္ဆိုတာ သူ သိပါေစ
ခုေတာ့လည္းေလ
မျပည့္စံုေသး ဘ၀ေရးမို႔
ပူေဆြးတို႔မွာ လြမ္းဗ်ာပါဒႏွင့္
ရင္နာအသည္း ခံစားဆဲမို႔
တို႔ရဲ႕အခ်စ္ ေမတၱာစစ္ကို
သူ သိပါေစ
စိတ္ရည္ရြယ္၍ ကာရံကိုေတြး
ကဗ်ာေရးရင္း ပူေဆြးရတယ္
ခ်စ္ေသာသူရယ္