ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမအႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Navitas' International Education Exhibition ကို ၂၀၁၀ ဇူလိုင္လ (၂၁) ရက္
ဗုဒၶပာူးေန႔တြင္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားပာိုတယ္ Myanmar Ballroom တြင္  နံနက္ (၁၀) နာရီမွ ညေန (၆) နာရီအထိ က်င္းပျပဳလုပ္

မည္ပာု သိရွိရသည္။

အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ၊ အဂၤလန္ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ေက်ာင္းမ်ားကို တစ္ရက္တည္း တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း
တက္ေရာက္ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းစုံစမ္း ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Navitas မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

Navitas သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းတစ္ခု မပာုတ္ဘဲ  အေမရိကန္ ၊ ကေနဒါ ၊ အဂၤလန္၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ား
မွ တကၠသိုလ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးကြန္ယက္ႀကီး တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္ႏွင့္အထက္တန္းပညာေရးအဆင့္ျခင္း မတူညီၾကသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေက်ာင္းသားမ်ား
ႏိုင္ငံေရႊ႕ေျပာင္းပညာသင္ၾကားရာတြင္ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ Navitas မွ ၄င္းတုိ႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္
ေပါင္းကူးေကာလိပ္မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာကြန္ယက္ ေက်ာင္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံစံုပညာေရးျပပြဲေန႕တြင္
- Navitas ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားသို႕ ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ၊
- အဂၤလန္တကၠသိုလ္ႀကီး (၆) ခုကို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္မည့္ ပညာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ၊
- ၾသစေၾတးလ် တကၠသိုလ္ႀကီး (၉)ခုရွိ ဘြဲ႕သင္တန္းမ်ားကို ဒုတိယႏွစ္မွ စတင္တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ေပါင္းကူးဒီပလိုမာမ်ား ၊
- ဘြဲ႕လြန္ သင္တန္းမ်ား ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရွင္းလင္း ေပာာေျပာေဆြးေႏြးေပးမည္။


ႏိုင္ငံစံုပညာေရးျပပြဲသို႕ Navitas မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ (၈) ဦးကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ခင္းက်င္းျပသေပာာေျပာမည္ျဖစ္ၿပီး
- အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႕ ေက်ာင္းသားဗီဇာအဆင့္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုအဆင့္လိုက္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ၊
- ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကြၽမ္းက်င္အဆင့္ဘြဲ႕ရေက်ာင္းသားမ်ား ေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာ
- အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးေပးမည္။
 
အေမးအေျဖအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ဗီဒီယိုအပိုင္းတိုမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသေပးသြားမည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံမ်ားသို႕ IELTS (သုိ႔) TOEFL စာေမးပဲြမ်ားေျဖဆုိရန္ မလုိဘဲ တိုက္ရိုက္သြားေရာက္တက္ေရာက္
လိုေသာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ Navitas English Test ကို စစ္ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ပညာေရးအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ယူေဆာင္လာရ
မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျပပြဲတြင္ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ British Council ၊ Myanmar WWW Institute ၊ Popular Bookstore ၊ Technoland
ႏွင့္ Blue Mountain တို႕မွလည္း လာေရာက္ေလ့လာသူမ်ားကုိ အထူးအစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပံ့ပိုးေပးမည္။

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရွိလိုပါက တရား၀င္အသိအမွတ္ျပဳ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရး အတိုင္ပင္ခံ ကုမၸဏီႀကီး
ျဖစ္သည့္ AT&S Co., Ltd. အေဆာင္ (၅) ၊ အခန္း(၄) ၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္) ၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ။
ဖုန္း - ၅၂၁၁၂၅ ၊ ၆၅၂၂၈၈ ၊ ၀၉-၅၀-၆၂၁၇၁ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

ေက်ာင္းမ်ားမွ ျပသမည့္ Presentation အခ်ိန္မ်ားကုိ ပဲြရက္၌ ျပပဲြခန္းမ၏ ၀င္ေပါက္တြင္ ေဖာ္ျပထားမည္။

nvt.ats@gmail.com သုိ႔လည္း Seminars & Presentations Schedule ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

You can also read our news on http://www.planet.com.mm/news/read.cfm/id/15423

သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားကုိလည္း သတင္းျဖန္႔ခ်ီေပးပါရန္ ေလးစားစြာ ပန္ႀကားအပ္ပါသည္။