၁။ ေစတီမွန္းထား၊ ျမတ္ဘုရား၊ တည္ထားေကာင္းလ်က္၊ ေညာင္ပင္ဖ်က္။
၂။ ျမစ္မေရနက္၊ ေသာင္ျပင္ဖ်က္သည္။
၃။ မင္းေကာင္းပါလ်က္၊ မင္းေျမာင္ဖ်က္သည္။
၄။ လက္ဆုံစား၊ စကားေကာင္းလ်က္၊ အေျပာင္ဖ်က္သည္။
၅။ ေမာင္းသြင္းခုနင္း၊ ေရလ်င္သြင္း၊ ပ်ဳိးခင္းေကာင္းလ်က္၊ ေျမာင္းေတာင္ဖ်က္သည္။
၆။ လက္ဆက္တံကူ၊ ေလွမူခုိင္လ်က္၊ မီးပုုိးဖ်က္သည္။
၇။ လက္တီးၾကမ္းျပင္၊ ဆင္၀င္ေကာင္းလ်က္၊ ၀ဲလင္ဖ်က္သည္။
၈။ မိန္းမ၍မူ၊ ရူပေကာင္းလ်က္၊ ဆံထုံးဖ်က္သည္။
၉။ ဓမၼသတ္တရား၊ ရွိပါျငားလညး္၊တိမ္းပါးငဲ႔ကြက္၊ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္။
၁၀။ ရဟန္းတရား၊ က်င္ပါျငားလည္း၊ တိမ္းပါးငဲ႔ကြက္၊ လက္ေဆာင္ဖ်က္သည္။
၁၁။ ငါးပါးသီလ၊ က်င္႔သူအားကုိ၊ စီးပြားရမၼက္၊ ေလာဘဖ်က္သည္။
၁၂။ သုခမိန္ဟု၊ ေက်ာ္ရွိန္ႏွံ႔သိ၊ ပညာရွိ၊ ႀကီးဘိအမ်က္၊ ေဒါသဖ်က္သည္။
၁၃။ တုိက္ႏွင္႔က်ီက်၊ ထုပ္ေလ်ာက္စသည္။ ခုိင္လွေပလ်က္၊ ေပါင္းကြပ္ဖ်က္သည္။
၁၄။ ျပည္ရြာတုိင္းကား၊ စည္ပင္ျငားလည္း၊ ေခါင္းပါးေခါင္လ်က္၊ စပါးဖ်က္သည္။
၁၅။ ပဥၥင္တူရိယာ၊ ႏွဲခရာ၊ သာယာေပလ်က္၊ လင္းကြင္းဖ်က္သည္။
၁၆။ လက္သင္ေလွာ္ကား၊ ေလွာ္ေပျငားလည္း၊ အသြားေကာင္းလ်က္၊ ေလွပဲ႔ဖ်က္သည္။
၁၇။ ေဘာဇဥ္ငါးပါး၊ ပ်ားအရသာ၊ ေကာင္းပါေပလ်က္၊ ဆားငန္ဖ်က္သည္။
၁၈။ ဆီမီးတန္ေဆာင္၊ ၀င္းေျပာင္ေပလ်က္၊ ေလးဆုိးဖ်က္သည္။
၁၉။ မိန္းမ၌မူ၊ ရူပလကၡဏာ၊ေကာင္းပါေပလ်က္၊ ေရာဂါႏွိပ္စက္၊ အနာဖ်က္သည္။
၂၀။ သူေကာင္းျဖစ္ျငား၊ မူထားေကာင္းလ်က္၊ အေပါင္းဖ်က္သည္။
                                      ေတာင္ဖီလာဆရာေတာ္