မိမိ၏ကီးဘုတ္ shortcuts မ်ားကို customize လုပ္ရန္ အတြက္ Tools မွတစ္ဆင့္ Customize သို႔ သြားျပီး Command tab ကို ႏွိပ္ကာ Keyboard ခလုတ္ကို click လုပ္ေပး လိုက္ရသည္။ Customize keyboard dialog box ထဲရွိ drop-down list အတြင္းက "Save Change in" တြင္ ဆီေလ်ာ္သည့္ template သို႔မဟုတ္ document ကို အေသအခ်ာ ေရြးခ်ယ္ေပးရ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ မိမိက Normal template ႏွင့္ document အားလံုးအေပၚ အေျချပဳထားေစလိုပါက Normal.dot ကို ေရြးခ်ယ္ေပးရသည္။
Keyboard shortcut တစ္ခုကို ထည့္ရန္အတြက္ Category Listbox အတြင္းက ဆီေလ်ာ္သည့္ category (ဥပမာ File ) ကို click လုပ္ျပီး Command List အတြင္းမွ Command ကို ေရြးခ်ယ္ရသည္။ "Press new keyboard shortcut" box အတြင္း click လုပ္ကာ မိမိအသံုးလိုသည့္ shortcut ကို ႏွိပ္ေပးရသည္။ အကယ္၍ မိမိ assigned လုပ္ထားျပီးျဖစ္ေသာ command ကို ျမင္ေတြ႕လိုသည့္အခါ '' Current assigned to'' ကို check လုပ္ေပးရသည္။ အကယ္၍မ်ား overwrite လုပ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ တျခား shortcut ကို လုပ္ယူရန္ လိုအပ္လၽွင္ျဖစ္ေစ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါက shortcut အသစ္တစ္ခုအေနျဖင့္ assign လုပ္ရန္အတြက္ Assign ခလုတ္ကို click လုပ္ေပးရသည္။
ကီးဘုတ္ shortcut တစ္ခုကို ဖယ္ထုတ္ပစ္ရန္အတြက္မူ category ကို click လုပ္ျပီး command ကို ေရြးရသည္။ "Current keys" ဆုိသည့္ list အတြင္းမွ မိမိဖယ္ထုတ္လုိသည့္ shortcut ကို ေရြးကာ Remove ခလုတ္ကို ႏွိပ္ေပးလိုက္႐ံုသာ ရွိသည္။
Shortcuts မ်ား customizing လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္သြားေသာအခါ Customize keyboard dialog box ကို ပိတ္ယူျပီး တစ္ဖန္ Customize dialog box ကိုလည္း ထပ္မံ ပိတ္ယူရသည္။ File menu ကို shift နဲ႔ တြဲႏွိပ္ျပီး "Save All" ကို ေရြးေပးရသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေပးရန္အတြက္ Word မွလည္း prompts လုပ္ကာ မိမိ၏ document သို႔မဟုတ္ template ကို ေျပာင္းလဲ save လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလာမည္ ျဖစ္သည္။