ဒီေန႕ မနက္ ၉ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ မဂၤလာေစ်းတြင္ ၀ါယာမွ ေရွာ႔ျဖစ္ျပီး မီးေလာင္သည္ဟု သတင္းၾကားရသည္။