ဆည္းဆာရိပ္
ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔

``ေမြးဖြားျခင္းသည္ ေသျခင္းတရားဆီသို႔ ဦးတည္ေနေသာ ခရီးလမ္း၏အစ´´ ဟူေသာ
လူ႔ေလာကသဘာ၀တြင္ အိုနာေသေရးႏွင့္ မလြဲမေသြရင္ဆိုင္ၾကရမည္မွာ
အမွန္တရားပင္ျဖစ္ေပသည္။
ထိုေရွာင္လႊဲမရေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသူမ်ားတြင္
ကုသိုလ္ကံေကာင္းသူမ်ားအဖို႔ ွ၎တို႔၏ ဘ၀ေန၀င္ခ်ိန္ထိ မေရာက္ခင္အၾကား ဘ၀ကို
ပင္ပန္းဆင္းရဲႀကီးစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ေနရရွာသည္။ အက်ဳိးေပးကံေကာင္းသည့္
ဘိုးဘြားမ်ားအဖို႔ သား သမီး ေျမး မ်ားႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေနခ်ိန္တြင္
ကံအက်ဳိးေပးနည္းလွသည့္ ဘိုးဘြားမ်ားမွာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မည့္သူမ်ား
မရွိ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္
လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ထားရေသာ္လည္း ဘိုးဘြားမ်ားအေပၚ မႏွစ္ၿမိဳ႕သျဖင့္
ျငဴစူမႈမ်ဳိးစံု ေအာက္တြင္ သိမ္ငယ္စြာ ခံစားေနထိုင္ၾကရကာ
ဒုကၡမ်ဳိးစံုႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾက ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကင္နာစြာ
ေစာင့္ေရွာက္မည့္သူ ကင္းမဲ့ေနေသာ ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ မိသားစုသဖြယ္
ေႏြးေထြးစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ေသာ သီးသန္႔ရိပ္သာကေလး တစ္ခု
လိုအပ္လာပါသည္။
အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခိုကိုးရာမဲ့ ေနၾကေသာ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ားအား
ၾကင္နာစြာျဖင့္ ၎တို႔အေပၚတြင္ နားလည္စာနာစိတ္၊ သည္းခံစိတ္ျဖင့္
ျပဳစုယုယေပးမည့္ ေႏြးေထြးေသာေမတၱာမ်ားျဖင့္ ေဖးမကူညီႏိုင္ၾကေစရန္ မ
တည္ေငြျဖင့္ ``ဆည္းဆာရိပ္´´ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး
လုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ၾက ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစရန္အတြက္
အမ်ားျပည္သူေစတနာရွင္မ်ား၏ အကူအညီမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ အတူ ဘိုးဘြားမ်ားအား ေႏြးေထြးေသာ လက္မ်ားျဖင့္
ေဖးမကူညီၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။

အဖြဲ႕အမည္။ ။ ဆည္းဆာရိပ္ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔
တည္ေနရာ။ ။ (၁) မစိုးရိမ္ေက်ာင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေဟာင္းအလယ္ရပ္ကြက္၊ သန္လ်င္ၿမိဳ႕။
(၂) အမွတ္-803/805၊ မေဟာ္သဓာလမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ အေရွ႕ဒဂံု။
ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အသက္အရြယ္အိုမင္း၍ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ကာ
ခိုကိုးရာမဲ့ေနေသာ ဘိုးဘြားမ်ားအား မိသားစုပံုစံျဖင့္ ၾကင္နာယုယမႈေပးရန္။
လုပ္ငန္းအစီအစဥ္။ ။ အဖြဲ႕၀င္ အလွဴရွင္တစ္ဦးမွ လွဴဒါန္းေသာ
အသင္းပိုင္ေျမေနရာတြင္ ေစတနာရွင္မ်ား၏ အလွဴေငြမ်ားျဖင့္
အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္၍ လုပ္ငန္းစတင္ရန္၊ ထိုမွတဖန္ အလွဴေငြတိုးတက္မႈ
အေပၚတြကင္ အေျခခံ၍ ေျမႏွင့္ အေဆာက္အအံုတိုးခ်ဲ႕၍ ဆည္းဆာရိပ္
ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထပ္မံလက္ခံရန္။

လက္ခံမည့္ဘိုးဘြား။ ။(၁) လူမ်ဳိး၊ ဘာသာမေရြး ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့မည့္
သားသမီး၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားမရွိသည့္ က်န္းမာေရးခ်ဳိ႕တဲ့ေနေသာ ဘိုးဘြားမ်ား။
(၂) သား၊ သမီး၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားရွိေသာ္လည္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သည့္
အေျခအေနမရွိသည့္ ဘိုးဘြားမ်ား။

အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္။ အသက္(၇၀)ႏွင့္ အထက္ ဘိုးဘြားမ်ား (လိုအပ္ပါက က်န္းမာေရး
ႏွင့္ အျခားအခ်က္အလတ္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစား၍ ကန္႔သတ္ခ်က္ကို
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွ ညိွႏႈိုင္းလက္ခံပါမည္။)


ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ။
(၁) ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား၏ လက္ရွိ က်န္းမာေရးအေျခအေနႏွင့္
လႈပ္ရွားႏိုင္စြမ္းကိုၾကည့္၍ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဆရာ၀န္၏
ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားမွ စနစ္တက်
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္။

(၂)ဘိုးဘြားမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအဖြဲ႕မွ အခါမလပ္
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႔ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕မွလည္း ေန႔စဥ္အလွည့္က်
သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ လိုအပ္ခ်က္မွန္သမွ် ျဖည့္ဆည္းေပးရန္။ (၃)
ဘိုးဘြားမ်ားအတြက္ အာဟာရျပည့္၀၍ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ အစားအစာမ်ားကို
စီမံေကၽြးေမြးျခင္း၊ အသံုးအေဆာင္၊ အ၀တ္ အထည္ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း
စသည္တို႔အား သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ထားရွိေစျခင္း၊ ဘိုးဘြားမ်ား
ဘာသာ၀င္အလိုက္ ကုိးကြယ္ပြားမ်ား အားထုတ္မႈကို ၄င္းတို႔၏ဆႏၵအတိုင္း ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္။
ဥပမာ - တရားစာအုပ္ဖတ္ျပျခင္း
- တရားေခြဖြင့္ေပးျခင္း
- ရႈမွတ္ပြားမ်ားရန္အတြက္ လမ္းျပေပးျခင္း

၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္။ ။ လူမႈ၀န္ထမ္းကိစၥမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စား၍
ေဆးပညာတတ္ေျမာက္သူမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အို ဘိုးဘြားမ်ားကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုး၍
စိတ္ရွည္သည္းခံႏုိင္သူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းရန္
ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္ (စာေရးဆရာမ)
ဖုန္း - ၀၉ ၉၉ ၂၈၅၄၉၊ ၂၀၅၄၅၁

ေဒၚသက္ႏြယ္ (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)
ဖုန္း - ၃၈၈၁၃၂၊ ၀၉ ၅၀၄၃၉၅၉

ေဒၚေထြးျမင့္ (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)
ဖုန္း - ၀၉ ၉၀ ၄၂၄၈၈၊ ၂၉၀၉၆၄

ေဒၚစန္းစန္း (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)
ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၅၉၉၈၂

ေဒၚရီရီေမ (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)
ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၅၅၀၆၀

ေဒၚေငြလွ
ဖုန္း - 09 5177320, 293288
(နံနက္ ၁၀ နာရီမွ ၄ နာရီအတြင္း)

ေဒၚခင္ေမေထြး (တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေန)
ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၈၈၂၀၃

ေဒၚထားထား (စာေရးဆရာမ စုထား)
ဖုန္း - ၀၉ ၂၀၁၇၉၆၁

ဆည္းဆာရိပ္ ဂီလာနဘိုးဘြားမ်ား ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ႕ ရွင္သန္
ေအာင္ျမင္ေရး အတြက္ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီၾကပါစို႔။