ဒီေန႔သည္ အေမမ်ားေန႔ျဖစ္ပါသည္။ အေမမ်ားေန႔မွာ ဘာလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဆုိေတာ့ ဂုဏ္ျပဳမယ့္ ကဗ်ာေလးကေတာ့...............

ပူလွ်င္အရိပ္ ပန္းေျဖသိပ္ပါ ေနနားပါလွည့္....
ေမ့ေမတၱာ ဒီအရိပ္
ရိပ္ထီးကာခဲ့...
မိုးရြာလွ်င္လည္း
၀င္ပါ နားပါ မိုးခိုပါလွည့္...
ေမ့ေမတၱာ ဗိမာန္ေတာ္ႀကီး
ေအးျမေနခဲ့...
ေဆာင္းေရာက္လွ်င္လည္း

ေထြးပါ ေႏြးပါ ျခံဳလႊမ္းပါလွည့္...

ေမ့ေမတၱာလႊာ႐ံုေႏြး ေႏြးေထြးေနျမဲ...
ေလတိုးလွ်င္
မပူပင္နဲ႔
ေမ့ေမတၱာနံရံခ်ပ္

မတ္တတ္ကာ ကာကြယ္ခဲ့...

ေရဆာငတ္မူ
ရင္ပူေျပေရး အေမေပး
ေရၾကည္တေပါက္

စမ္းေခ်ာင္းတျမ စီးဆင္းေနျမဲ...
ေမ့ရဲ႕ေမတၱာ ေစတနာက

ေနပူ မိုးရြာ ေဆာင္းတြင္းပါ
အရိပ္ျဖစ္စျမဲ...
ႏႈိင္းတုမရ ေမ့ေမတၱာ

လိုရာကိုသံုး စဥ္ျမဲျပံဳးလို႔
သမီးထင္တယ္
ဒီကမၻာမွာ
ေမေမသာ အလွဆံုး....