ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ အသိအမွတ္ျပဳစာေမးပြဲမ်ားကို ၂၀၀၉
ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ေန႔လည္ (၁၂း၀၀) အထိ
ရန္ကုန္ျမို့ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ ျမန္မာအင္ဖုိတက္ခ္တြင္
က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း အသင္းခြဲမ်ားရွိရာ
မႏၱေလး ႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တၿပိဳင္နက္
က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ပညာရွင္အသင္း၏
စာေမးပြဲမ်ားမွာ အိုင္တီပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳလို ေသာ
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား မ်ား၊ အသင္းဝင္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းကို
မွတ္ေက်ာက္တင္အသိအမွတ္ျပဳခံႏိုင္ေရး အတြက္ ဦးတည္စစ္ေဆးေသာ
စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္။

စာေမးပြဲမ်ားကို MCPA Certified Fundamental Software
Engineer ႏွင့္ MCPA Certified Network Associate ဟူ၍ Software Engineer
မ်ားအတြက္ႏွင့္ Network Engineer ျဖစ္လိုသူမ်ားအတြက္ ခြဲျခားထားသည္။
၄င္းစာေမးပြဲမ်ားမွာ Professional နယ္ပါယ္သို႔ စတင္ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္
အဓိကလိုအပ္ေသာ အသိပညာမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ဦးတည္ စစ္ေဆးေသာ
စာေမးပြဲမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္
ပညာရွင္နယ္ပါယ္တြင္ စတင္လုပ္ကိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါစာေမးပြဲကို မည္သူမဆိုဝင္ေရာက္ေျဖဆိုႏိုင္ၿပီး
စာေမးပြဲဝင္ေၾကးမွာ (၅၀၀၀) က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အသင္းဝင္မ်ားအား ၁၀
ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ စာေမးပြဲေျဖဆိုလိုသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလ
(၁၆) ရက္ေန႔မွစ၍ ႀကိဳတင္စာရင္း ေပးသြင္း ႏိုင္ၿပီး ဒီဇင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔
ေနာက္ဆံုးထားၿပီး စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက
ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊
ျမန္မာအင္ဖို တက္ခ္၊ လႈိင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၆၅၂၂၇၆ သို႔
ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။
source : mcpamyanmar