ေနရာတစ္ေနရာကို ငါ ေရာက္ေနတယ္...
ၿမိဳ႕ငယ္ေလးတစ္ၿမိဳ႕ပါ။
ငါ ျဖတ္သန္းမယ့္ ေနရာေလးတစ္ခုေပါ့....
တစ္ခါတစ္ရံ
အားငယ္တဲ့စိတ္က
အလိုလိုျဖစ္ေပၚေနခဲ့
ခန္းေဆာင္ေတြထဲမွာက
စိတ္ရင္းနဲ႔အားေပးခဲ့သူလည္း ေတြ႕ခဲ့ရ
အားၿပိဳင္မယ့္သူလည္း ေတြ႕ၾကံဳရ
အားလံုးျပည့္စံုပါေပ့...
အဲဒီလို အတုမရွိ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ိဳးထဲ
ငါ.... ေနႏိုင္ပါတယ္။